آرشیف

2015-1-8

سید ضیاء احمد ضیائی

بر گزاری مسابقات بخاطر ریکورد وزن کــــدو

  
برګزاری مسابقات بخاطر ریکورد وزن کدو

بتاریخ ۱۵ اکتوبر سال جاری ساعت ۱۱بجه دریک روز واقعآ خوب خزانی با آسمان صاف آبی وآفتاب درخشان ، مقابل فواره آب داخل * باغ تیولی Tivoli شهر کپنهاګ دنمارک ، مسابقات دنمارک مستر (قهرمان دنمارک) danmarksmester  یا  (DM  ) بخاطر ریکارد بستن کدو برګزار شد.
هرچند دنمارک در این سال شاهد آسمان آنقدر آفتابی و خوب نبود ،هوا هم زیاد ګرم نشد  و از طرفی تعداد اشتراک کننده ګان هم کم بود. ولی بد لیل حضور اشتراک کنند ه های جدید ، نتیجه این مسابقه خوب بوده است.
که در نتیجه بتعداد ۸ نفر که وزن کدو های شان اضافه تراز ۱۰۰ کیلوګرام بود ، به دور نهایئ راه یافتند. باید یاد آور شد که سال قبل بتعداد ۶ نفر به دور نهایئ را پیدا کرده بودند. نتیجه مسابقات این سال قرار ذیل است:
ــ  مقام اول را کدوی آقای لوندLund  ازشهر آستروپ *Astrup   با وزن ۲۸۸،۲ کیلوګرام ، مسافه دور آن ۳۵۰ سانتیمتر و  ۸۰۰سانتیمتر متباقی اندازه عمومی آن بود ، بخود تخصیص داد. ناګفته نباید ګذاشت که ریکورد سال ۲۰۰۸ که تا فعلآ به قوت خود باقی است دارای وزن ۳۳۵ کیلوګرام بوده که مربوط آقای لوند میباشد.

برګزاری مسابقات بخاطر ریکورد وزن کدو

ــ دومی هم به آقای پیر برودسن Per Brodersen  از ارو* Aarø به وزن ۱۹۰،۴ کیلوګرام داده شد.
ــ درجه سوم را هم خانم اینګه Inger از پندروپ Pandrup  ګرفت.
قابل یاد آوری است که خانم اینګه چندین مرتبه در شهر خودش با ارائه کدو های بزرگی اشتراک کرده  است که اولین بار وی است به سطح دنمارک مستر اشتراک میکند.
ـــ مقام چهارم هم به آقای پاول Poul   که قبلآ هم برنده دنمارک مستر بود ارتباط ګرفت که وزن کدوی آن ۱۴۹ کیلوګرام بود.
  به همین ترتیب تا به مقام هشتم اعلان شد.
 
بر ګرداننده به فارسی (ضیایی) دنمارک
 
*باغ تی ولی باغ تفریحی است واقع در کپنهاګ
 Astrup اسم شهر است در شمال شبه جزیره یولند دنمارک
Aarø   اسم جزیره کوچک است در جنوب دنمارک
 

این عکس مربوط به سال ۲۰۰۸ است که ریکورد ۳۳۵کیلوګرام دنمارک را تا فعلآ در دست دارد.
این عکس مربوط به سال ۲۰۰۸ است که ریکورد ۳۳۵کیلوګرام دنمارک را تا فعلآ در دست دارد.
 

 این عکس مربوط یک امریکای میباشد که با وزن ۶۸۲ کیلو ګرام ریکورد جهانی را در دست دارد.
این عکس مربوط یک امریکای میباشد که با وزن ۶۸۲ کیلو ګرام ریکورد جهانی را در دست دارد.