آرشیف

2015-10-19

ف. بری

بر نامه ء ریب و ریا
وای به حال ملتی در اضطراب افتاده است
در تمیز راه حـق ،دور ازصواب افتاده است

خنجر جهل و شقاوت می خلد بر سینه اش
او به خواب غفلت و در منجلاب افتاده است

راه علم و دانش و فضل را نمی داند، ولی
در پی موهوم، دروهم  سراب افتاده است

 زاهـد و شیخ وملا، چون رهبـرورهبان شدند
گشته اند مرغوب دنیا، دین خراب افتاده است

با قرائت های شخصی از روایت هـای دین
شیوه جنگ و تقابل نص و باب  افتاده است

جنگ هفتادو دو ملت را سبب گردیده اند
صلح وهمزیستی ورفعت درحجاب افتاده است

می رسد هـردم گروه و شیوه ورفتار نو
بهر تخریب جهان در پیچ وتاب افتاده است

طالب وایسی و داعش وحشـت ومرگ آفرین
سیف اسلام بهر قتل شیخ و شاب افتاده است

صیغهء جنگی روا دارند بهرعیش و نوش
دمبدم یک زن باچند مرد  خراب افتاده است

تا که دین گردید بری، برنامهء ریب وریا
زورق فسق وجنایت خوش به آب افتاده است