آرشیف

2015-7-14

استاد فضل الحق فضل

بر مُــشــام جــان رســـد عـطــر گـل عُــنـاب نــاب

بر مُــشــا م  جــا ن  رســـد  عـطــر  گـل  عُــنـا ب  نــا ب
جــلــوه  گــر هـــر جـا  بـود  چـتــر  گـل  عُــنـا ب  نــا ب
 
 درج  اورا ق   کــتــا ب  حُــســن   شـــد  گـلــهـــا ی  ا و
ا فــتـخـا ر  کـشــور اســـت   فـخــر  گـل  عُــنـا ب  نــا ب
 
کـس  نـد یـد ه  در جـهــا ن  رنـگـیـن  تـر از رنگ  گلــش
پـس  مُـبـا ر ک  دوســتـا ن  عـصــر گـل  عُــنـا ب  نــا ب
 
ای فــرا ه  ای ســر زمـیــن  عـشــق  و امــیـــد  و عــمـــل
مـی ســـزد  بــر شــا ن  تــو  قــــد ر گـل  عُــنـا ب  نــا ب
 
از فـــر یــدون  وسـیـا و ش  تـا  کـک  کــو هـــزا د  نـیــز
مــی   بـــد ا نــنـــد  لـــذ ت  خــمــر گـل  عُــنـا ب  نــا ب
 
ما ت  شـــد  مـبـهــو ت  شـــد  گـلــهـــا  ز د یـد ار رُ خـش
تا بـه  مـجـمــر  شــد  سـپــنــد  نــذ ر گـل  عُــنـا ب  نــا ب
 
شـــد  مُــنــور  از فــروغــــش  آ یـۀ  حُـســـن  و  حـجـا ب
مـیـــدرخــشــد  هــمــچـو خُـور  بــدر گـل   عُــنـا ب  نــا ب
 
مــن  ز غــور  بـا ســـتــا ن   دارم   پـیــا م  شـــا د  بــا ش
بـهـــر  تـا ن  ا ی  دوســـتـا ن  بــذ ر  گـل  عُــنـا ب  نــا ب
 
بـر  فــــرا ه   نـا ز نـیــن  ا یـن  مــأ مـــن  مـــردا ن   را د
شــا د   بـا د ا  !  مــقـــد م   عـطــــر گـل  عُــنـا ب  نــا ب
 
مـن  چه  گـویـم   فـصــل  و  با ب  داســتـا ن  حُـســن  ا و
چون  بـهـشــت  عــد ن  شــد  فـجــر  گـل  عُــنـا ب  نــا ب
 

فـضــل  و احـســا ن  خـــدا  باد ا ! هــمـیـشــه  یـا  ر تـا ن
در مـقــا م  حُــســن  شـــد   صـــد ر  گـل  عُــنـا ب  نــا ب

اوســـتـاد  فـضـــل ا لـحـق  فـضـــل
شـهــــر فــراه  هـفـتــــم  جـوزایی  سـا ل 1393 هـجــری شـمـســی

ایـن پارچه  به  افتـخـار محـفـل با شـکـوه  مـشـا عـــرۀ گـل  عـنـا ب که به اشـتـراک بـیـش از 300 تـن از شـعـرا ء، نویسـنـده گان ،اهــل قلـم دوستداران علـم ومعـرفــت و مقامات دولـتـی  در شـهــر با سـتـانی ولایت فـرا ه (  درقرب وجوار قلعۀ تاریخی فریدون)  برگزار گردیده بود ، ســروده  شــده اســـت. و توسط شخص استاد درین محـفـل دکلمه گردید که مورد استقبال گرم و زاید الوصف اشتراک کننده در ولایت فراه قرار گرفت. گفته می شود که این محفل شـش ساعت پیاپی ادامه داشت و اشتراک کننده گان از کلیه شعرای که به این مناسبت اشعار شان را دکلمه میکردند بسیار به گرمی استقبال به عمل میآورد نـد .