آرشیف

2015-12-8

سید معروف سیدی

بر خورد نا متوازن بــــــــــا رسانه ها از سوي والي غور

سیما جوينده والی غور، بدون رعايت قوانين نافذه كشور در پييوند به آزادي بيان شام يكشنبه با دو خبرنگار که گفته مي شود به نفع ايشان کار می کنند، کنفرانس خبری دایر نموده و نخواستند ديگر رسانه هاي محلي و ملي اين كنفرانس را پوشش خبری بدهند و اين بنوع خود خلاف قوانين نافذه كشور و يك اقدام جانبدارنه محسوب مي شود.
گفته شده كه در اين كنفرانس مطبوعاتي والي غور هيت تداركات ولايتي كه در راس آن معاون ولايت ميباشد را به اتهام اختلاس و قرار داد پنج پروژه مربوط قومانداني امنيه به ارزش ١١٧ مليون افغاني به سارنوالي براي تعقيب و تحقيق بيشتر معرفي نموده است. و اين موضوع را تنها با دو خبر نگار بدون آگاهي ساير رسانه هاي موجود در ولايت غور و بگفته خودش كنفرانس مطبوعاتي داير و ابلاغ نموده است.
ما به عنوان یک خبرنگار در یک رسانه اين را حق خود ميدانيم تا به اطلاعات دسترسي كامل داشته و موضوعات را بشكل بيطرف و بطور واقعبينانه انعكاس دهيم و در كنار آن از حكومت مدار ها نيز تقاضا داريم تا بر خورد شان با تمام رسانه ها يكسان بوده و زمينه رشد آزادي بيان را مهیا سازند .
از سوي ديگر از اتحاديه ملي ژورنالستان افغانستان تقاضا داريم تا جلو اينگونه بر خورد هاي غير قانوني را گرفته زمينه سازي نمايند تا تمام رسانه ها به شكل يكسان دسترسي به اطلاعات داشته باشند .

1394/9/16