X

آرشیف

بر آیند وپیامد جنگ غزه

 

مقدمه: جرقه 7 اکتوبر 2023  در پی فشارهای بی حد وحصر استبداد اسرائیل وامریکا بر ابر فضای زندگی فلسطینی ها بود که خون گریست وآتش افروخت، فشارکه حدود 76 سال در سایه اشغال  گلوی انسانیت وآزادی خواهی را در خاک فلسطین فشرد وسر انجام کاسه صبر فلسطینیان را لبریز ساخت  تا اینکه بتاریخ 7 اکتوبر 2023 دست به یک حمله متهورانه زدند که کمتر از انتحار وخود کشی نبود ،چون آنها تناسب قوا وقدرت امریکا واسرائیل را درست میدانستند، اما چاره جزء خلاص شدن ازین مرگ تدریجی وزندان بی پایان نداشتند.آنها درست میدانستند اسرائیل غزه را به خاک یکسان میکند ، آنها دقیقا میدانستند که امریکا و انگلیس وکشور های اروپائی  با تمام قوت از زمین وآسمان در کنار اسرائیل استاد اند وکشور های عربی واسلامی با کمال عجز وشر مساری نظاره گر این بازی خونین خواهند بود که هستند.

روز 7 اکتوبر یعنی روز حمله حماس وجهاد اسلامی بر گوشه از خاک اسرائیل وکشتن وبستن عام وخاص  خیلی هولناک ووحشت زا بود واینکه با پروپا گند تجاوز جنسی وسر بریدن رسانه های حامی اسرائیل همراه شد که خیلی تنفر انگیز بود اما این پرده در روز های 8 و9 و10 اکتوبر با بمبارد خشین وبی رحمانه اسرائیل که با نظارت بلنکن وزیر خارجه امریکا همراه بود هزاران طفل وزن ومرد ملکی وبیگناه در یک ساعت به کام مرگ رفت ونیمی از غزه بخاک وخون غلطید تغییر کرد وحشت وخشونت اسرائیلی ها بزودی  چهره خش روز 7 اکتوبر را به فراموشی سپرد.جغزافیائی کوچک غزه که بخش های شمال وجنوب وغرب وشرق تقسیم شده به صحنه تمرین جنایت اسرائیل وامریکا تبدیل شد. حالا که حدود هشت ماه ازین فاجعه میگذرد همه منتظر اند تا برنده وبازنده این بازی خونین را معرفی کنند ویا لا اقل بپرسند بر آیند وپی آمد حمله هفت اکتوبر حماس وادامه جنایت هشت ماهه اسرائیل ومتحدانش چه بود؟

عمق فاجعه وویرانی در جنگ غزه به حدی است که پیشبینی برنده ظاهرا مضحک به نظر میرسد .در این جنگ حدود ۳۷ هزار فلسطینی که اکثر شان زنان واطفال اند جان خودرا از دست دادند و از اثر بمباردمان وحشیانه و بی امان اسراییل وکمک بی دریغ امریکا وانگلیس شهرها با خون وخاکستر بخاک یکسان شد ،مراکز صحی  به قربانگاه مریض ها وزخمی ها  تبدیل شد  وزیر ساخت های مؤسسات عرضه  خدمات اجتماعی اعم از آب وبرق ، وصحت وغیره  همه از بین رفت وغزه به شهر أرواح تبدیل شد اما تا هنوزغرش طیاره های بمب افگن وتانک های آتش پاش  میرکاوه وتوبها زهر آگین گوش انسانهای نیمه جان ومرده را می آزارد واعمال تحریم ومحدودیت ومنع ورود مواد غذائی شیپور مرگ دسته جمعی را از اثر گرسنگی به صدا در آورد وصد ها درد ومصیبت دیگر که قلم ورسانه از ذکر وتکرار آن عاجز است .

،اسراییل هم تلفات بی سابقه متحمل شد شهر نشینانش در شمال وجنوب اسرائیل مجبور به ترک خانه های شان شدند وحدود سه هزار نظامی اسرائیل کشته وده هزار زخمی ومریض روانی دارد که  نمیتوان اسراییل وفلسطینیان را برنده  معرفی کرد. اگر در این جنگ‌برنده ای معرفی شود آن جمهوری اسلامی ایران است .البته کسان که تاریخ تقابل ایران وامریکا وخصومت ایران واسرائیل را طی چهار دهه اخیر دنبال میکنند بدرستی میدانند که جمهوری اسلامی ایران در راستای اصل سیاست باز دارندگی  پیش زمینه های آغاز حماس واسرائیل را سازماندهی کرده بود وبه این تر تیب جنگ را از مرز هایش به داخل خاک اسرائیل انتقال داد که میتوان ایران را برنده بالفعل این جنگ معرفی کرد.

از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ ایران تقابل وجنگ‌ پیدا وپنهان امریکا واسراییل با ایران ادامه داشت.ایران هم با در نظر داشت اصل سیاست باز دارندگی به تشکیل گروه های نیابتی در اطراف اسراییل پرداخت واینکه ظهور داعش که دشمن سر سخت تشیع است برای ایران به یک چانس تبدیل شد وامریکا بجای اینکه ناظر درهم کوبی تشیع باشد با لشکر صد هزار نفری در کنار سپاه پاسداران علیه داعش جنگید .جمهوری اسلامی ایران بنام مبارزه علیه داعش قوتهای نظامی خودرا درعراق وسوریه ولینان جا بجا کرد ودر یمن هم انقلاب تشیع را صادروبه تدریج توانست بر پنج پایتخت کشور های منطقه تسلط پیدا کند  ودر بر خی موارد جنگ‌سایه را علیه امریکا در منطقه راه انداخت اما با کشته شدن مرد درسایه ایران یعنی قاسم سلیمانی تنش ایران وامریکا شدت گرفت وامریکا کو شید کشور های منطقه که در کنار اسرائیل قرار دارند اسراییل را بر سمیت بشناسند وعرصه را بر ایران تنگ‌کنند با روابط رسمی بحرین وامارات با اسراییل ونزدیک شدن مراکش وقسما عر بستان سعودی به اسرائیل  ایران در انزوا قرار میگرفت .در چنین شرایط سپاه پاسداران ایران دو گروه جنگی ومهم فسلطین یعنی حماس وجهاد اسلامی را اماده اجرایی عملیات ۷ اکتوبر کرد .

ایران در هیچ جنگی بطور مستقیم در مقابل دشمنانش نجنگیده فقط گروه های مذهبی مختلف را با سلاح های ساخت ایرانی مجهز ساخته تا با نیابت از ایران در اقصا نقاط جهان علیه امریکا واسرائیل بجنگند حالا حماس با شعار آزادی فلسطین  بطور غیر مستقیم برای ایران می جنگد وحزب الله لبنان ومقاومت اسلامی عراق وانصار الله یمن لشکر های نیا بتی دیگریست که که روزگار امریکا وانگلیس را تلخ کرده اند.هر چند غزه ویران شد وبیش از 36000 انسان قربانی داد ووهزاران مصیبت را بجان خرید ولی پیامد های مثبت برای فلسطین ، جهان وایران داشت.

  • جنگ غزه در های شناسائی بروی فلسطین را گشود ودر های تعامل کشور های منطقه با اسرائیل را بست.
  • جنگ غزه پرده از چهره امریکا بر داشت وشعار دفاع از دموکراسی وحقوق بشر را یک ابزار برای سر کوب ملتها توسط امریکا معرفی کرد.
  • جنگ غزه نشان داد که قاضی اصلی محکمه جنائی بین المللی ومحکمه داد رسی بین المللی امریکاست واگر امریکا نخواسته باشد فیصله های این محاکم هیچ ضمانت اجرائی وعملی ندار.
  • جنگ غزه ما هیت سازمان ملل به معرفی گرفت .وتوی امریکا در سازمان ملل نشان داد که شعار امریکا بر تشکیل دولت فلسطینی دروغ است
  • وتوی امریکا در سازمان ملل متحد میخ بر تابوت دموکراسی کوبید چون رائی ااکثریت اعضا در برابر یک رائی امریکائی بی مفهوم وبی معنی بود

جنگ غزه با همه بدی ها محاسن وخوبی های هم داشت شاید تشکیل دولت فلسطینی را در پی داشته باشد اما انگلیس نقشه وجغرافیارا طوری طراحی کرده که ختم جنگ کمتر محتمل به نظر میرسد.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.