آرشیف

2015-5-17

سجاد ساحل

برگزاری کارگاه سه روزه حقوق بشر و محیط زیست در ولایت غور

"انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی، برابری، آزادی و شرایط مناسب زندگی در یک محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت وسعادتمندانه را بدهد، بر خوردار است.  او رسما مسؤلیت  حفاظت و بهبود محیط زیست را برای نسل های امروزی و آینده به عهده دارد…" (اصل اول اعلامیه استکهلم در مورد محیط زیست انسانی)
 
بخش تعلیمات دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کارگاه سه روزه ای را تحت عنوان " حقوق بشر و محیط زیست" بر اساس تقاضای ادارات دولتی ( ریاست محیط زیست از سال گذشته تااکنون اصرار بر تدویر این ورکشاب داشت، همچنین ریاست شاروالی شهر فیروز کوه و ریاست زراعت و آبیاری ) ، نهاد های مدنی و  رسانه های محلی بتاریخ 21 تا 23 ثور 1394  در شهر فیروز کوه مرکز این ولایت برگزار نمود.
ورکشاب سه روزه " حقوق بشر ومحیط زیست که با اشتراک کارمندان ریاست محیط زیست، ریاست زراعت و آبیاری، مدیریت تنظیف شاروالی شهر فیروزکوه (مرکز ولایت غور)،مدیریت ترافیک، محصلین دارالمعلمین، دانشگاه تعلیم وتربیه غور و اتحادیه کارگران، با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید. سپس قاضی زاده رئیس شاروالی ولایت غور، ضمن تقدیر و تشکر از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، که این کار گاه را راه اندازی نموده است، گفت:" شهر فیروز کوه ، به عنوان مرکز ولایت غور، د رخور توجه بیشتر تمامی نهاد های دولتی و غیر دولتی است. دراین شهر بیش از بیست و دو هزار جمعیت زندگی می کند و 15 نفر وظیفه تنظیف این شهر را به عهده دارد . شهروندان و نهاد های همکار در قسمت نگهداری محیط زیست کمتر توجه داشته ولی مسؤلیت تمام آلودگی ها را به دوش شهرداری می سپارد. " وی  درادامه اضافه کرد "اگر فرهنگ شهر نشینی و حفاظت از محیط زیست در بین شهروندان نهادینه نشود، اداره شهرداری با انبوه آلودگی ها مقابله کرده نمی تواند"
 موضوعات معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مفاهیم و تاریخچه جقوق بشر، مشترکات اسلام و حقوق بشر، حقوق اساسی بشری، حقوق بشر و محیط زیست، آگاهی د رمورد محیط زیست، عوامل آلوده کننده محیط زیست، وضعیت محیط زیست درافغانستان، اضرار و پیامد های ناشی از آلودگی محیط زیست در طول این سه روز مورد بحث قرار گرفته و با یک کار گروپی در مورد اهمیت محیط زیست و راه کارهای مبارزه باآلودگی های محیط زیستی توسط اشتراک کنندگان به پایان رسید.
 در ختم همین کارگاه محترم عبدالواحد مدیر ترافیک در مورد عدم توجه به قانون ومقرره های ترافیکی از سوی شهروندان، چالش دیگری برای محیط زیست یاد کرد و تاکید نمود، که این بی توجهی به مقررات ترافیکی نه تنها باعث آلودگی محیط زیست گردیده، بلکه ده ها شهروند این ولایت را توسط حادثات ترافیکی به قربانی می گیرد.
اشتراک کنندگان در اوراق ارزیابی شان ازکمیسیون مستقل حقوق بشر در ارتباط با برگزاری  این ورکشاپ اظهار قدردانی نموده و نوشته که ما موضوعات بسیار جدید، مفید وارزنده را از این ورکشاپ آموختیم که در رساندن پیام این ورکشاپ برای دیگران دریغ نخواهیم کرد.
در ادامه رئیس اتحادیه کارگران ولایت غورسید مصطفی جاوید ، با مدت بیست و پنج دقیقه اتحادیه کارگران افغانستان، اهداف آن را به معرفی گرفته و درادامه ،  موجودیت اتحادیه را عامل بزرگ داد خواهی کارگران و کارمندان  یاد کرد. همچنان از همکاری کمیسیون در قسمت فرصت داده شده برای معرفی اتحادیه اظهار قدردانی نمود.
 

برگزاری کارگاه سه روزه حقوق بشر و محیط زیست در ولایت غور

برگزاری کارگاه سه روزه حقوق بشر و محیط زیست در ولایت غور

برگزاری کارگاه سه روزه حقوق بشر و محیط زیست در ولایت غور