آرشیف

2015-1-8

نور محمد نور

برگزاری محفل علمي وفرهنگي دربين ليسه هاي عالي ودارالمعلمين ولایت غور

محفل علمي وفرهنگي تحت نام " مسابقه علمی و ذهنی"  درسالون جمنازيوم آمريت ورزش ازطرف آمريت خدمات اجتماعي وفرهنگي رياست خدمات تخنیكي وسكتوري مقام ولايت و با اشتراک شاگردان  ليسه هاي سلطان علاءالدين، سلطان شهاب الدين، ليسه سلطان رضيه غوری ورياست دارالمعلمين عالي غوراعم از طبقه ذكور واناث درحدود(400)نفر برگزار گردید.
محفل که  بامشاركت وسيع وگسترده ازمقامات بلند پایه دوایر دولتي و نهاد های فرهنگی  متجلي شده بود با تلاوت آیات متبرک الهی توسط مولوي عبدالخالق آغاز وبا سخنرانی اشتراک کننده گان ادامه یافت. این محفل که  همانا برجسته ساختن استعداد هاي نهفته شاگردان ورزيده ونخبه بود شاگرادن و اشتراک کننده گان فرهنگی درمسابقه سولات عمومي ، مقاله، بدیع و بیان، ودكلمه شعر  اشتراک نموده كه روند بصورت شفاف وعادلانه و با حضورداشت داوران ورزیده  ادامه يافته که سخت  مورد تشویق و دلچسپی حضار گرامی  قرار گرفت.
سپس به تعداد 40 تن از اشتراک کننده گان محفل که توسط داوران محترم به بعنوان چهر های برتر انتخاب شده بودند جهت تشویق هرچه بیشتر جوانان فرهنگی به مطالعه تحفه وجوایز در نظر گرفته شده از طرف آمريت خدمات اجتماعي وفرهنگي مقام ولایت  وبودجه مبتني براجراات واليان براي (40)تن درنظرگرفته شده بود توزیع گردید.
در این محفل همچنان برای شش نفر از داوران محترم  هريك استاد فضل الحق «فضل) استاد فضل الحق «فايق» استاد انجينر غلام سخي «سخا» استاد جان محمد خان «واثق»استاد عبدالقيوم «شاداب» و استاد غلام محمد «نقشبندي» که با هماهنگی و باهمكاري استادان سه ليسه ودارالمعلمين عالي غورکه توانستند باسعي وتلاش وسيع شان فضاي فرهنگی را آماده ساخته تشكری گرديده وبعنوان گرامي داشت از ايشان تقديرنامه ها توزيع گرديد.
محفل با دعای خیر و تأمین امنیت سرتاسری جهت رشد استعداد ها و فرهنگیان کشور خاتمه یافت.

 

برگزاری محفل علمي وفرهنگي  دربين ليسه هاي عالي ودارالمعلمين ولایت غور

برگزاری محفل علمي وفرهنگي  دربين ليسه هاي عالي ودارالمعلمين ولایت غور
 
برگزاری محفل علمي وفرهنگي  دربين ليسه هاي عالي ودارالمعلمين ولایت غور
 
برگزاری محفل علمي وفرهنگي  دربين ليسه هاي عالي ودارالمعلمين ولایت غور
 
برگزاری محفل علمي وفرهنگي  دربين ليسه هاي عالي ودارالمعلمين ولایت غور
 
برگزاری محفل علمي وفرهنگي  دربين ليسه هاي عالي ودارالمعلمين ولایت غور
 
برگزاری محفل علمي وفرهنگي  دربين ليسه هاي عالي ودارالمعلمين ولایت غور
 
برگزاری محفل علمي وفرهنگي  دربين ليسه هاي عالي ودارالمعلمين ولایت غور