آرشیف

2015-1-8

نور محمد نور

برگزاری دومین محفل باشکوه مسابقه علمی و فرهنگی بین لیسه های شهرچغچران

به ابتکار آمریت خدمات اجتماعی و فرهنگی ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری مقام ولایت غور بتاریخ 9/7/1391 دومین محفل مسابقه علمی وفرهنگی بین لیسه های مختلف تحت شهرو اطراف به اشتراک عده کثیر از استادان، شاگردان، فرهنگیان و تحصیل کردگان در سالون کنفرانس های مقام ولایت غور برگزار گردید.
محفل که بمنظور برمعرفی و شناسایی استعدادهای ناب ،نخبه و نهفته این مرز بوم راه اندازی گردیده بود اشتراک کننده گان اعم از استادان ، فرهنگیان، تحصیل کرده گان و دانش آموزان ذکور و اناث لیسه های مختلف شهر و اطراف چون لیسه سلطان علاءالدین غوری ، لیسه سلطان شهاب الدین غوری ، لیسه سلطان رضیه غوری، لیسه تغه تیمور، لیسه کندیوال و لیسه شیخ المند اشتراک ورزیده بودند.
محفل با سخنان افتتاحیه و ارزشمند محترم سیدانور رحمتی والی غورآغاز و سپس 
نورمحمد «نور» آمر خدمات اجتماعی وفرهنگی مقام ولایت پیرامون جایگاه و ارزش تعلیم و تحصیل در زندگی بشر وساختار جامعه سالم صحبت نمود. 
سپس اشتراک کننده گان در مسابقات ویژه ریاضیات و دکلمه شعری با گردانندگی استاد جوان و پرکارمحترم انجینر غلام سخی «سخا » و داوری هریک از استادان مجرب و ورزیده پوهنتون و لیسه های غور چون استاد فضل الحق «فضل )، استاد عبدالقیوم «شاداب» استاد نصرت الله «نصرتیار» استاد عبدالخالق ، استاد احمد «آزاد » استاد عبدالبشیر«سلیمی » استاد نجیب الله و استاد محمد گل به مسابقه و مشاعره پرداختند. 
مسابقه در فضائی آرام باشوروشوق ،صمیمیت و دوستی، برادری و برابری برگزار گردید و شاگردان ممتاز توسط داوران این محفل مشخص و در آخر جوایز و تقدیر نامه های که از طرف مقام ولایت در نظرگرفته شده بود برای شاگردان مستحق توزیع گردید. در آخر از استادان بزرگوار وزحمت کش چون عبدالقیوم «شاداب» ، استاد فضل الحق «فضل ) و استاد انجینر غلام سخی «سخا » که همیشه خدمت گزار اولاد وطن بوده و دربرگزاری و راه اندازی این محفل نهایت همکاری وزحمت را متقبل شده بودندمورد تحسین و تقدیر مقام ولایت قرار گرفته با تفویض تقدیرنامه ها مفتخر گردیدند.
محفل با دعای خیر و به امید درخشش فرزندان این وطن درراستای توسعه علم ودانش و خدمتگزاری به ملت و دولت خویش به پایان رسید.

 

برگزاری دومین محفل باشکوه مسابقه علمی و فرهنگی بین لیسه های شهرچغچران

 

برگزاری دومین محفل باشکوه مسابقه علمی و فرهنگی بین لیسه های شهرچغچران

 

برگزاری دومین محفل باشکوه مسابقه علمی و فرهنگی بین لیسه های شهرچغچران

 

برگزاری دومین محفل باشکوه مسابقه علمی و فرهنگی بین لیسه های شهرچغچران

 

برگزاری دومین محفل باشکوه مسابقه علمی و فرهنگی بین لیسه های شهرچغچران

 

برگزاری دومین محفل باشکوه مسابقه علمی و فرهنگی بین لیسه های شهرچغچران

 

برگزاری دومین محفل باشکوه مسابقه علمی و فرهنگی بین لیسه های شهرچغچران

 

برگزاری دومین محفل باشکوه مسابقه علمی و فرهنگی بین لیسه های شهرچغچران

 

برگزاری دومین محفل باشکوه مسابقه علمی و فرهنگی بین لیسه های شهرچغچران

 

برگزاری دومین محفل باشکوه مسابقه علمی و فرهنگی بین لیسه های شهرچغچران

 

برگزاری دومین محفل باشکوه مسابقه علمی و فرهنگی بین لیسه های شهرچغچران