آرشیف

2019-9-10

رفعت حسینی

برگرفته ازسایت شورای نظار

 

شورای نظار

20 August at 14:30 ·

استاد سیاف در مورد امان الله :
1.مگر غنی نمی داند که امان الله خان یک سیکولار بی دین ، فحاش ، زن باره بود که فکر میکرد، دور کردن حجاب ازسر خانم ها و کوتا کردن دامن خانم ها تمدن است .
2.مگر همین امان الله خان نبود که در دوره شاهی خود شش ماه تمام در بیرون ازکشور مصروف عیاشی بود .
3.مگر همین امان الله خان نبود که در برابر اندک‌ترین مظاهره مردم توان مقاومت نیاورد واز کشور فرار کرد تا اینکه جنازه اش را از ایتالیا به کشور آورده اند .
4.مگر همین امان لله خان نبود که بهترین شخصیت دینی و عالم جید کشور بنام قاضی عبدالرحمن را فقط بخاطر مسلمان بودن شهید ساخت.
5. مگر همین امان الله خان نبود که حتی بالای یک کودک رحم نکرد و استاد خلیل الله خلیلی را از آموزش محروم کرد.
6.مگر همین امان الله خان نبود که مقدس ترین کتاب خدا قرآنکریم بی حرمتی کرد وآنرا با لگد زد.
7.مگر همین امان الله نبود که برای اولین بار در تاریخ افغانستان شراب نوشی را در ادارات دولتی رایج ساخت.

خلاصه و سر انجام این امان الله جانی نه تنها که رهبر پشتون ها نیست بلکه لکه ننک در کشور است نه قهرمان.
منبع -صدای ملت