آرشیف

2015-7-13

عید محمد عزیزپور

برگردان از کتاب »دولت های محاط در خشکه و حقوق بین الملل دریاها«

برگردان از عید محمد عزیزپور

از کتاب »دولت های محاط در خشکه و حموق بین الملل دریاها«
فصل یکم، بخش سوم

٣ – تدوین حك دسترسی دولتهای محاط درخشکه به دریا و از دریا پس از کنفرانس سال ٩١۵٨ سازمان ملل متحد دربارۀ دریاها
نخست – تدوین حك دسترسی دولتهای محاط درخشکه به دریا و از دریا، در کنفرانس ملل متحد سال ٩١١۵ دربارۀ تجارت ترانزیت دولتهای محاط در خشکه

براساس پیشنوشت )ممرره( های ماده ٣ پیماننامه دربارۀ دریای آزاد، و همچنان با درنظرداشت توصیه های کمیسیون التصادی برای آسیا و خاور دور، دولتهای آسیایی محاط در خشکه توافمنامه هایی دربارۀ ترانزیت با دولتهای همسایۀ 1 خویش ببستند.

ادامه مطلب اینجا