آرشیف

2014-12-12

غلام سرور حریق

برکت انفاس

من ازدل وجان عاشق توبودم وهستم 
دیوانگکی سابق تو بودم وهستم 
دانی که من ازلحظهء آغاز جوانی 
دلدادهء نالایق توبودم وهستم
ای همقدم شیرین وهمپاپهء عذرا
فرهادتوووامق توبودم وهستم
گرچه نتوانم که هم آغوش تو باشم
آن هم نفس صادق توبودم وهستم
ای نیم نگاهِ تو دوای همه دردم 
مدیون دل حاذق توبودم وهستم
ازبرکت انفاس توای صبح سعادت
فضل توشدم فایق توبودم وهستم
نومیدنتوان گشت حریقت زقدومت
بازآه که همان عاشق توبودم وهستم

 

تقدیم به دوبزرگ مردغور،یکه تازان عرصه شعروادب،استادان گرانقدریعنی فضل بزرگ وفایق نازنین.
غلام سرور"حریق" 
1/2/1392 هـ ش