آرشیف

2018-4-16

محمد دین محبت انوری

برنامه ملی میثاق شهروندی

معلومات جفرافیایی (در باره ولسوالی، ساکنین و موقعیت آن)
ولسوالی تولک ولایت غور درسمت جنوب غرب ولایت
غوربه فاصله 190 کیلومتر موقیعت دارد وساکنین آن به شغل دهقانی ومالداری وکسبه کاری مشغول اند که ازنظراقتصادی درحد فقر ومتوسط قراردارندوآب وهوای ولسوالی سردسیربوده ودرزمستان برف میبارد ودر فصل بهار بارش وژاله می بارد.مردم شان صلح دوست ومتدین ومعارف پسند هستند.ودارای 89 قریه میباشد که درین مرحله تمام قریه جات آن تحت پوشش بنامه ملی میثاق شهروندی قرار گرفته است.

معلومات اجتماعی (ساکنین وموقعیت قریه و همچنان معلومات در باره منابع قریه ومنبع عواید)
منابع قریه جات شامل این قصه:اززمین های زراعتی باکشت گندم،جو،نخود،لنگاش وکچالو بدست می آید که هشتاد درصد پیداوارآنهارا تشکیل میدهد.آب زراعتی اکثرآ از چشمه ها وجویچه های کوچک بدست می آید که متکی به باران فصل دارد وآب آشامیدنی مردمان بیشتراز چشمه ها،چاهای آب دستی، شبکه های آبرسانی بوده که توسط موسسات ودولت ساخته شده است زمین های زراعتی مردم بیشتز للمی بوده وتعداد کمی مردم مقدار کمی زمین آبی دارند که آنهم اگر آب باران زیاد باشد حاصل میدهد ودرغیرآن خشک بوده ومشکلات مردم اضافه میشود.
سرک های قریه جات عمومآ سرک های خامه درجه سوم میباشد که توسط برنامه همبستگی ملی وسایرنهاد دولتی ویاغیردولتی ساخته شده است.وبیشترمنبع عواید مردم کشت زمین للمی وآبی وبوده ویاهم پرورش مواشی که دراکثریت قریه جات نسبت خشک سالی ونبود علوفه نگهداری مواشی ممکن نمیباشد سطح درآمد مردم خیلی کم بوده ه نیازمندی های روزمره شانرا براورده نمیتواند وبرخی ازجوانان بخاطر پیداکردن  کار به کشورهای ایران ودگرجاها میروند و یاهم خارج ازولایت به خاطرپیدا کردن کار سفرمیشوند.

ادامه مطلب در اینجا