آرشیف

2020-8-26

محمد دین محبت انوری

برنامه به زندگی کوچیها تغیرمی آورد

در دامنه تپه خاکی میان چمن زار خیمه کوچی از دور نمایان بود.
خانم کوچی با موهای ژولیده وچادرسیاهش کنار دیگدان نشسته بود.دیگ اش میجوشید وصدای قوت قوت دیگ از دور به گوش میرسید.دود سیاهی از سوراخ های خیمه به بیرون بالا میشد. پلاس کنارهای خیمه به اندازه بالا زده شده بود که یک نفر میتوانست به آسانی بیرون وداخل خیمه شود.کودکان دورا دورخیمه با پاهای برهنه وکالای کهنه مصروف بازی بودند. ازسروصورت شان چنان معلوم میشد که مدتهاست دست وروی شانرا نه شسته بودند.هرچند کودکان به خوشی بازی میکردند وازهوای بهاری لذت میبردند. ولی زندگی بر مراد شان نبود آنچه کودکان نیاز دارند رفتن به مکتب وتفریح وغذایی کافی به آنها نمیرسید. لیکن آنها به خیال کودکی شان از وضعیت زندگی شان راضی بودند. برخی از کودکان رمه های کوچک بره هارا میچراندند وبعضی مصروف کار های بودند که برای شان ازبزرگان به میراث مانده بود.
سالها می گذرد اما کوچی ها بانام  برنامه های انکشافی آشنای ندارند وفکرمیکردند که پروژه های انکشافی وبازسازی تنها برای ساکنین دایمی روستاها است اما اینبار بخت کوچی ها بلند شده است چون دولت کوچی هارا شامل برنامه ملی میثاق شهروندی نموده است. وقتی کارمند میثاق شهروندی برای کوچی هاآگاهی میداد و ازانتخاب پروژه معلومات ارایه میکرد کوچی ها به دقت گوش داده بودند ولی مطمن نبودند که آنهاهم میتوانند پروژه مورد نیاز خودرا پیشنهاد کنند.
درگذشته کوچی ها هوش وگوش شان متوجه گوسفندان شان بود وعاشق سفروصحرا بودند وبیشترین سختی ومشکلات زندگی را نسبت به اقوام دیگر دیده اند. درطول تاریخ درمناطق که کوچی ها زندگی دارند هیچ بازسازی وانکشاف صورت نگرفته است وکوچی ها ازتمام خدمات معیاری دولت به دور نگهداشته بودند.ولی حالا دولت بحال شان توجه عجیبی کرده ومیخواهد زندگی کوچی هارا با تطبیق پروژه های برنامه ملی میثاق شهروندی تغیردهد.
شورا نو تشکیل کوچی (گردنه غازی  پس بند غورغند) ولسوالی فیروزکوه ولایت غور.
اعضای شورا زمانیکه از برنامه آگاهی حاصل نمودند یک تحول را درزندگی خود احساس میکردند.
وقتیکه انجینربخاطرسروی پروژه به قریه شان میرود اعضای شورا واهالی از شوق زیاد حاضربه هرنوع همکاری با او بودند وچون آنها ساکن دایمی نبودند برای حفظ ومراقبت پروژه نیاز بود تا کسی سکونت دایمی محل یورت شان را داشته باشند اهالی شورا گفتند درصورتیکه برای ما پروژه ساخته شود ما حاضرهستیم یک خانواده خودرا برای دایم بخاطرحفظ ومراقبت پروژه به شورا مسکن گزین نماید. انجینر برای این شورا پروژه ذخیره آب زراعتی راسروی میکند واعضای شورا میگویند که ما برای بار اول ازاثرکمک برنامه برای خود کشت وزراعت را براه می اندازیم. وخود مان به عوض خرید گندم ازبازار حاصل کشت خودرا بدست آورده ومصرف میکنیم.
رئیس شورا گفت: برنامه درزندگی ما تغیرآورد وما کوچی ها ازهمه برنامه های انکشافی محروم بودیم.
وحالا ماهم خودرا جز دولت میدانیم.
خزانه دارشورا گفت: با تطبیق پروژه ذخیره های آب زراعتی برعلاوه حاصل گندم کاه وعلف بیشتربدست آورده ومالداری مایان رشد بیشترخواهد کرد وهمچنان درموقع کمبود آب میتوانیم مواشی خودرا نیزازین ذخیره آب بدهیم.
باتطبیق برنامه ملی میثاق شهروندی رنج محرومیت کوچی ها از پروژه های انکشافی به پایان میرسد.
 
 اهالی کوچی درموقع سروی پروژه درحال کمک با انجینر
اهالی کوچی درموقع سروی پروژه درحال کمک با انجینر
 
 محل اعمار ذخیره آب زراعتی که شورا انتخاب نموده است
محل اعمار ذخیره آب زراعتی که شورا انتخاب نموده است

محمددین محبت انوری
پایان
غور
سنبله 1399