آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

برقصم

 

مجنون صفت اندر هوست یـــار برقصم
دیوانه از آن لذت دیــــــدار برقصم

ده جرعۀ از جام لبــت ای مۀ کنعان
کز هوش روم بیخود و خُـــمار برقصم

در بزم حضور تو چو پروانۀ عاشـــق
گِرد شمع رخسار تو دلدار برقصــــم

ای رشک مسیحــــا نفس تازه بمــن ده
کز ذوق تمنائی تو بســـــــــیار برقصـــم

از صومعه و مسجد و از خانقه و دیــــــر
آیم برون و بر ســـــر بازار برقصم

گِرد حرم کعبۀ حســــــن تو به حســـرت
با دیدۀ تر نیمه شـــــــب تا ر برقصــم

«واهِب» بنشین تا که به معراج وصــالش
از شوق دگر بار و دگر بـــــار برقصـم

02-دیسمبر-2008