آرشیف

2019-2-13

mazizi

برف پیــری

 

برف چون دانه های مور وارید

بر سر و مــوی صورتم بارید

 

شصت وپنج ساله مرغ عمرتنم

ازتغــافل ز نخــل جان بپــرید

 

هیبت کـَوس کوچ و بانگ رحیل

پرده های دو گـــوش من بدریــد

 

خوش برآنکس که در زمان حیات

تــوشـۀ راه این سفـــربخـــــرید

 

ای خدا ! بندۀ تو غرق گناه است

بردۀ پر خطــــا ، کس نخــرید

 

توبگفتی بعاصیان همه وقت

رو بســــوی دِر دکـــر مبرید

 

گر چه شرمنده اید زبار گناه

باز هم روی بسوی من آورید

 

ای تو ستار وپرده پوش گنـاه

گفته ای پردۀ کسان مـَـدَرید

 

این غـــزال رمیــده کویت

جـُز چمنزاردشت تو نچـرید

 

خواهم از ذات ذوالجلال « عزیز»

این حقیر را چو عبد خود شمــرید

پایان

**********************

روز یکشنبه – ساعت 20:00

هفتم دلو سال 1397 هجری شمسی

27-01-2019