آرشیف

2014-12-29

رامین رحیمی

برف آمده دوبــــــــــــــاره

برف آمده و دوباره برف آمده است
الفاظ جدید نحو وصرف آمده است

نه نه تو بگو هرات جای دیگرست
هر گوشه آن هزار ژرف آمده است

آن برف سفیدی که تو دیدی امروز
از پیش خدا برای حرف آمده است

آری تو بگو که آدمی از برف است
خاکی نبود خاک به ظرف آمده است

این قلب سفیدو محتوایش برفییست
ای دل تو بگو دوباره برف آمده است