آرشیف

2021-6-14

عبدالمنان ظهیر

بررسی و مقایسۀ نظام آموزش و پرورش افغانستان و فنلند

چکیده
آموزش و پرورش به مثابه ستون فقرات یک جامعه است و پیشرفت و ترقی جامعه منوط به سطح دانش افراد تعلیم
دیدهای است که در جامعه زیست دارند. از دیرباز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و
نسل امروز را برای زندگی در جامعۀ فردا آماده سازد. امروزه در هر کشوری به خصوص کشورهای توسعه یافته نقش نظام آموزش و پرورش به ویژه مقطع ابتدایی در پیشرفت و رشد آن کشور در شاخصهای متفاوت بدیهی و شایان توجه است. لذا برخی جوامع کوشش میکنند با الگوبرداری از برنامههای آموزشی موفق سایر کشورها در بهبود و ترقی کشور خود قدم بردارند. پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی و تحلیل نظام آموزشی فنلند و مقایسۀ آن با نظام آموزشی افغانستان، انجام گرفته است. یافته ها نشان میدهد که نظام آموزشی فنلند غیر متمرکز و نظام آموزشی افغانستان متمرکز است و تفاوت های قابل مالحظه ای دارند، توقع می رود که دست اندر کاران امور آموزش، با استفاده از مزایای قابل اعمال نظام آموزشی فنلند در جهت بهبود و ارتقای سطح کیفی آموزش در افغانستان گام بردارند تا شاهد توفیقات مزید و ارتقای نظام آموزش و پرورش کشورمان در سطح منطقه و جهان باشیم. مقاله حاضر از نوع مقایسه است و روش جمع آوری اطلاعات تلفیقی از روش مطالعاتی کتابخانهای و دیگر منابع اطالعاتی است؛ بدین صورت که ابتدا مطالب جمع آوری شده اند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس در ساختار مقاله به کار رفته اند.

 

 

ادامه مطلب در اینجا