آرشیف

2020-4-30

امین الله سعيدي

بررسی تضمینات بین المللی حقوق بشری وابسته به دولت­ها
 
چکیده
در تحقیق حاضر، به بررسی تضمینات متنوع بین المللی حقوق بشری وابسته به دولت­ها و اینکه این تضمینات شامل چه مواردی می گردد، و یا آیا قدرت اجرایی همه تضمینات مندرج در نهادهای حقوق بشری یکسان اند؟، پرداخته شده است. در قسمت تضمینات بین المللی حقوق بشری وابسته به دولت­ها، ابتکار عمل بین المللی دولت­ها، در پرداختن به توسعه و تضمین حقوق بشر به صورتهای مختلف موضعگیری دولت­ها و مشارکت و همکاری آنها تجربه شده است که اکثر این راهکارها در مفهوم عام جهانی متکی به متون و شیوه­های غیرقضایی و زمنیه ساز التزامات سیاسی و در مفهوم خاص اروپایی و امریکایی متکی به سازو کارهای قضایی است. شیوه­های غیرقضایی مقرر در اسناد بین المللی حقوق بشر اصولآ دارای وصف الزامی نیستند. این شیوه­های نظارتی در برگیرنده مواردی چون کمیسیون حقوق بشر، کمیته­ها شامل (کمیته حقوق مدنی و سیاسی؛ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ کمیته­های مربوط به معاهدات خاص بین المللی) و گروه­های کار شامل (گروه کار ناپدید شدن­های قهری یا ناخواسته، گروه کار بازداشت های خودسرانه) می­باشد. حمایت قضائی از حقوق بشر مستلزم وجود یک سازمان قضائی است که، در صورت تجاوز به آن، قادر به صدور حکم معتبر قضائی باشد. در این خصوص، تنها دو کنوانسیون منطقه­ای اروپایی و امریکایی حقوق بشر وجود دارد که برای آنها ضمانت اجرای قضائی موثر پیش بینی شده است. نتیجه کلی که بدست میاید این است که، شیوه­های غیرقضایی مقرر در اسناد بین المللی حقوق بشر اصولآ دارای وصف الزامی نیستند. اما، شیوه­های نظارتی قضائی از ضمانت اجرایی قضایی موثری برخوردارند.

واژه گان کلیدی: حقوق بشر،  تضمینات قضائی، تضمینات غیرقضائی،کمیته ها، گروه ها

بررسی تضمینات بین المللی حقوق بشری وابسته به دولت­ها