آرشیف

2020-1-20

امین الله سعيدي

بررسی تبعیضات قومی، نژادی و لسانی در افغانستان

چکیده  از اینکه امروزه اصول بنیادین حقوق بشر(اصل حیثیت و کرامت انسان، اصل آزادی و اصل برابری) مورد احترام و تاکید منابع دینی، اسناد بین المللی و قوانین اساسی کشورها بویژه قانون اساسی افغانستان قرارگرفته است، بدین منظور مقاله حاضر به بررسی تبعیضات قومی، نژادی و لسانی در افغانستان پرداخته است. در حال حاضر هیچ کشوری وجود ندارد که تمام افراد و اتباع آن از یک نژاد و قومیت بوده، یا دارای زبان، آئین و مذهب مشترک باشند. افغانستان هم کشوری با تنوع قومی و زبانی بوده و تبعیض در آن ریشه های گوناگونی دارد. نتایج تحقیق نشان میدهد که عواملی متعددی از جمله؛ تنوع قومی و عدم هماهنگ سازی فرهنگها، ساختار نظام سیاسی و اجتماعی، محیط کار و پالیسی دستگاه اداری دولت، و محیطهای فامیلی و آموزشی در ایجاد و گسترش تبعیضات در افغانستان نقش دارند. همچنان ملاحظه میگردد که در طول تاریخ نقش حاکمان افغانستان نسبت به مردم، در شکلدهی این تبعیضات بیشتر بوده است . این تحقیق در نوع خود تحقیق تبیینی بوده و با استفاده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای جمعآوری و ترتیب شده است. هدف این تحقیق بررسی و شناسایی عوامل ایجاد کننده تبعیضات قومی، نژادی و لسانی در افغانستان و ارائه راهکارهای مناسب برای مبارزه با این پدیدهها میباشد.  
 

مطلب کامل در اینجا