آرشیف

2015-1-28

afrotan3938

بررسی بحران اتومی ایران و پیامد هــــــــای آن بر منطقه

 

 
در نخست بایست بر ساخت وساز سلاح های اتومی وپیامد های در جریان جنگ دوم جهای توجه کرد. بعد از استعمال سلاح اتومی از سوی  ایالات متحده امریکا بالای شهرهای هیروشیما و ناگاساکی جاپان که باعث کشتاره جمعی هزاران شهرندان این کشور شد. اکنون ازپایان جنگ جهانی دوم بیش از 60 سال سپری میشود . اما با وجود اینکه نوعیت و میزان تخریب سلاح های اتومی از آن زمان به این سوء به مراتب بیشترشده است ولی با تعقیب سیاست های صلح از سوی  جامعه جهانی که به آن پیوسته تأکید میشود ، جهان را  از وقوع خطرناک ترین جنگ های  اتومی  حتی میان ایالات متحده امریکا و شوروی سابق تا کنون بدور نگهداشته است ولی خطرات احتمالی آن نزد طرفداران صلح در سراسر جهان هنوزهم پابرجاست. که نمی توان از آن  اغماض کرد  بل در جهت از میان برداشتن آن همواره بایست  تلاش های گسترده صورت گیرد.
محققین ساینس و تکنالوژی قرن بیستم را قــرن اتــوم نامیده اند.
اختراع اتوم و بکاربرد آن در ساخت وساز سلاح های اتومی  باعث آن شد  تا فاتحین جنگ جهانی دوم را به مسابقات تسلیحاتی از جمله سلاح های اتومی وا دار سازند  که بعد از ایالات متحده امریکا پی هم  شوروی، انگلستان و فرانسه به  ساخت  سلاح های  تباکننده اتومی  دست یافتند.کشور های متذکره به حیث دارنده نیروی اتومی  به نیرومند ترین کشور های جهان مبدل گشت  و در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز  عضویت دایمی را  کسب نمودند.
در خصوص ایران طوریکه نگریسته می شودقضیه شکل  دیگر است ایران برخلاف توقعات جامعه جهانی و ایدیال های صلح طلب، هنوز هم در  صدد این است تا با سلاح های اتومی  دست پیدا نماید  و منطقه را درآستانه خطرات جبران ناپذیر ناشی ازاین سلاح تباه کننده  قراردهد.
دولت ایران علاوه بر مسئله برنامه های هستوی  اش  در موارد نقض حقوق بشری احترام  نگذاشتن  اصل دموکراسی ومحدود ساختن آزادی بیان در ایران نیز مورد انتقادهای تند سازمان ملل متحد وکشور های جامعه جهانی  قراردارد  که در نتیجه  با تحریم متعدد اقتصادی کشورهای عضوی سازمان ملل  متحد مواجه شد  اما دولت ایران همواره مسالمت آمیز بودن نیروی هستوی اش تاکید دارد.  
 نکته نگران کننده این است که باوجود  کشورها اتومی  مانند  پاکستان ،هند وچین در منطقه  اگر ایران نیز به  سلاح های اتومی  دست یابد  آن هم  با در نظر داشت مشکلات منطقوی و  فرا منطقوی مانند بحران تروزم در منطقه حضورنظامی رقیب سرسخت ایران  (ایالات متحد امریکا) درافغانستان وعراق و مشکلات  ایران با اسراییل   سرنوشت منطقه چه خواهد شد
 
حضور  ایران اتومی در  منطقه آن با  هم  گرایش های تند دولت این کشور در خصوص  رویداهای منطقوی و  فرا منطقوی  جهان  را بحران جبران ناپذیر سوق خواهد داد که هیچ قدرت توان فروکش نمودن آن را نخواهد داشت وکشور های بدفاع مانند افغانستان از گذند این بحران بدور  نخواهد ماند.
 
 
محمد امین بابک
Amin.babak96@gmail.com
9/2/2011