آرشیف

2015-11-23

ف. بری

برده گــــــــــان ذهنی

همای فکر آزاد دراسارت
نیفتد  هیچگاه در وهم و ظلمت
 اگرحاکم بوند برمال و برجان
نمی یابند زمام فکر و اذهان
ندای هیبت اسپارتا کوس
زذهن برده گان بوده ست ناقوس
ولی با موهومات در عبادت
بود اذهان اسیر بند غفلت
نباشد گر به ایمان اگهی چند
بوند در ظلمت موهوم دربند
به محدود تفکر بسته گردند
به میل دیگران آراسته گردند
زمام فکر شان با دیگران اند
اسیر و بندهء بازیگران اند
بری این برده گان ذهنی امروز
بوند بازیی دست فتنه افروز