آرشیف

2018-12-5

دوکتور ص. سعیدي

برداشت نادرست از مصالحهء سیاسي!
بر توان افادهء خود مشتبه میشوم که با تکرارنتوانستم برداشت و فهم نادرست را از مصالحهء سیاسی از بین برده، ضرورت و منطق درست بودن مصالحهء  سیاسی را عام، حدود و ثغور مصالحهء سیاسی را مشخص سازم. 
مصالحهء سیاسی گذشت و یا تحمیل عقاید و نسخه ها، دادن و یا سلب مشروعیت نسخه های موجود این و یا آن حزب و سازمان سیاسی افغانی نیست!
مصالحه و توافق سیاسی متمدن ساختن مبارزهء سیاسی است که عوض تفنګ و تانک،  ملت حق انتخاب و مشروعیت دادن این نسخه و یا آن نسخه را داشته باشد. 
لذا مصالحهء سیاسی گذشت از امارت اسلامی و یا قانون اساسی هم نیست! مصالحه راه متمدن مبارزهء احزاب و سازمان ها ی سیاسی افغانی برای کسب حق تطبیق نسخهء خود و ګرفتن مشروعیت نسخه از ملت و مشروعیت کسب کردن نسخه از مرجع مشروعیت دهنده است. ملت حق دارد در چوکات معتقدات خویش انتخاب و عمل کند. 
انتخاب ملت و انتخاب ملت مسلمان روشن و واضح است. 
عالم دینی و عالم پيشتاز جامعه ملت را در هدایت به خیر و انتخاب حق مساعدت خیر میدارد اما حق انتخاب ملت را غصب و تصاحب کرده نمی تواند. 
آنچه امروز بار دیګر از خانم سیما سمر و جناب قانون پوه دانش شنیدم به این سخن فهمیدم که هنوز هم نمی دانند چه میګویند و چه میکنند؟ 
مصالحهء سیاسی متمدن ساختن مبارزهء سیاسی و دادن فرصت برای انتخاب مردم است. لذا هر نوع معامله در مسایل از دست دادن و یا مشروعیت دادن کدام دست آورد بدست آمده نیست و محل این کست و دست دادن موضوع بحث مصالحهء سیاسی نیست. این مسایل حق این نشست ها و این یک دوګروه و این دو طرف نیست، چون طرفها زیاد اند و تصمیم ګیرنده کُل ملت و   کل کشور است. تصمیم و معامله بر سر مطالب متعلق به کل جامعه و در غیاب ملت خیانت است. ضرورت جدی و حتمی است این فهم و منطق سخن همګانی شده و این بحثها   باید به چوکات اصولی خویش ببافتد  ورنه و پروسهء تراژیدی ملت افغان به پایان  نه خواهد رسید و طولانی تر خواهد شد. 

و ما توفیقنا الا بالله. 

دوکتور صلاح الدین سعیدی 

۲۵/۱۲/۲۰۱۸

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸