آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

برخیـــــــــز!

بر خیــــز که خود را زحماقت برهانیــم
اسبِ شرفِ خویـش بگردون بد وانیــم
 
از غفلت خودصرفِ نظرکن وبرافـــروز
آن شعله ی تد بیر،که متروک نما نیـم
 
ازغیرتِ سرکش مـد دِ خواه وبپا خیــز
تاملت خودراهمه از غُـصــه رهانیـــــم
 
تاچند برادر، به برادر بستیــــــز یــــــم؟
نفعش چه بود عاقبت کار چه دانیــــــم
 
جـز بی خبــری دربـدری نیست کما لی
این ره که درآن چشم فرو بسته روانیم
 
غـفـلت نبــود راه مسلمانی  و اســـــلام
بر خیز که خود عاملِ این بادِ خزانیـــــم
 
دشمن به کمین است به آن کهنه کمانش
اندیشه سپر کن،مگو پیر وجـــوانیــــــــم
 
هــردم بـه تأثُـر نـدا، ســـــردهـــــم از د ل
افسوس که درخوابگران خوابگران خوابگرانیم
 
سید محمد نبی عندلیب علوی مقیم ایران
تاریخ 1390/10/19