آرشیف

2017-11-20

محمد نعیم جوهر

برخیز بپا

برخیز بپا هموطنم غلغله سر کنُ
دنیا ره خبر کُن
بر قاتلِ دیرینهٌ کمزاد نظر کُن
دنیا ره خبر کُن

میخانه ببر اتمرِ بیگانه پرستم
آن نوکرِمستم
یادِ ز سلامخانهٌ دورانِ پدر کُن
دنیا ره خبر کُن

ازارگ بکش ریشه وبنیادِغنی را
آن مردِ دنی را
برنوکرآن قصرِسفیدخاک بسرکُن
دنیا ره خبر کُن

بیگانه بخوان عبدالکی دیده درارا
آن لشمکِ مارا
یکبارِ دیگر سوی وطندار نظر کُن
‌‌‌‌ دنیاره خبرکُن

ازدوستمِ دورانِ نجیب هیچ مکن یاد
داده همه برباد
عزمِ درِ اسماعیل وسیافِ دیگر کنُ
دنیا ره خبر کُن

سرمایهٌ دزدان زحساب کرده بیرون پا
در هر سرِ دنیا
مانندِ فلان کیسهٌ خود را پُرِ زر کُن
‌‌‌‌ دنیا ره خبر کُن

گردن چو خلیلی و محقق به سرِ دار
روزِ سرِ بازار
پرسانِ یتیمانِ وطن شام وسحر کُن
دنیا ره خبر کُن

پیدا نشده تا به هنوز چاره گر درد 
بنگر به رخِ زرد
ایدل ز دیارِ دلِ دیوانه گذر کُن
دنیا ره خبر کُن

جز غم ز درِ زندگی ما هیچ ندیدیم
صدجورکشیدیم
برخیز بپا عزمِ سفر سوی قمر کُن
دنیا ره خبرکُن

هرکز نشنید گوشِ فلک داد وفغانم
از دردِ نهانم
ای ناله تو ام بر دلِ اغیار اثر کُن
دنیا ره خبرکُن

ای اخترِ دیرینهٌ روشنگرِ عالم 
دیوانه ام از غم
شامِ دلِ تاریکِ مرا باز سحر کُن
دنیا ره خبر کُن

غمخوارِ دلِ عارفِ حق پرورِ ما شو
‌باصدق وصفا شو
از قاضی واز مفتی چالاک حذر کُن
دنیا ره خبر کُن

از جوهرِ اقبالِ بلند اش بنما یاد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ هر دل بنما شاد
قربانِ رهٌ مهر و وفا جان وجگرکُن
دنیا ره خبر کن 

جوهر