آرشیف

2014-12-20

پوهندوی دکتورشفیق الله انوری

برخوردجمهوریت مردم چین بابحران اقتصادی جهانی سرمایه داری

بدون  شک وتردیدبحران سرمایه داری جهانی بالای اقتصادچین تأثیر قابل ملاحظۀ دارد. ازربع سوم سال ٢٠٠٨ میلادی بدینطرف مقداراجناس واموال وارداتی ازخارج یعنی ازکشورهای غربی بداخل این کشور پائین آمد . همچنان صادرات کشورجمهوری مردم چین نیزبه نسبت پائین آمدن تقاضا بصورت واضح تقلیل یافت . درمقدارعایدناخالص داخلی چین بایددرسال ٢٠٠٧میلادی درحدود١١فیصدافزایش بعمل می آمد،امااندازۀ رشدواقعی آن حتی به ١٣ فیصدرسید. برای سال ٢٠٠٨میلادی ١٠فیصدرشداقتصادی پیشبینی گردیده بود. باوجوداین درربع چهارم گراف رشداقتصادی آن بصورت آنی پائین آمده وبعدآ درحدود٦،٨ فیصدقرارگرفت . این میلان منفی رشداقتصادی درربع اول سال ٢٠٠٩ میلادی به ٦،١ فیصدادامه یافت .
حکومت چین بصورت فوری بمنظورتقویۀ اسعارمروجۀ شخصی اقدامات قاطع ومصمم راروی دست گرفت . برخی ازمنابع اسعارریزرف شدۀ بزرگی باینگ(Beijing) راکه درایالات اضلاع متحدۀ امریکاگذاشته بودبنابرعلاقه ودلچسپی شخصی خویش بمنظورثابت نگاهداشتن امورمالی جهان وسیستم بانکی امریکاسهم گرفت . همزمان بمنظوربلندبردن سطح زندگی اهالی محلات ودهات که نسبت به مردمان شهری سطح زندگی پائینتری دارند،اقدامات نیرومندی راپیاده نمود. باهمۀ این ، تأثیرات بحران اقتصادی سیستم سرمایه داری ، گراف رشداقتصادجمهوری مردم چین رامتزلزل نساخت . درپایان سال ٢٠٠٨ میلادی وشروع سال ٢٠٠٩ میلادی بعضی فابریکه جات تولیدات شانراپائین آورده وحتی بعضی از آنهاتوقف بخشیدند . درین هنگام به تعداد٢٠ میلیون ازکارگران رامجبورساختندتاازشهرهای بزرگ صنعتی دوباره به قریه جات ودهکده های شان برگردند. درین حالت جمهوری مردم چین ساختمان اقتصادی واجتماعی کشورش رابصورت کیفی احیای مجددوبازسازی نمود. درقدم اول این بازسازی سیکتورزراعت رادربرگرفت . بدین ارتباط درآمدفارمهای زراعتی رابلندبردندومساحت آنهارابطوراوسط به یک هکتارزمین مزروعی وسعت بخشیدند . کوپراتیف های تولیدی وفارم های وسیع زراعتی را باماشین آلات زراعتی و تخنیک های عصری پرورش حیوانات بمنظور بلندبردن تولیدات شان مجهزساختند تابدینطریق از ظهور مالکین بزرگ زمین جلوگیری بعمل آید . رویهمرفته اقدامات حکومت به خصوص درموردبیمۀ اجتماعی وسیستم صحت عامه نیزروی دست گرفته شد . تقاضای روزافزون برای سامان آلات واثاثیۀ منزل ودیگرماشینهای ساختمانی وخانه سازی بایدبرآورده ساخته شود. درنتیجه پیاده نمودن اینچنین تغیرات بنیادی میتواندیک تحول شدیددراقتصادملی بمیان آید . کشورچین تااندازۀ تأثیرات نامساعدوناگوار بحران اقتصادی راتحت کنترول خویش درآورده است . د رربع دوم سال ٢٠٠٩ میلادی رشدعایدناخالص داخلی جمهوری مردم چین به ٧،٩ فیصد، درربع سوم به ٩ فیصدودرربع آخری همین سال حداقل ١٠ فیصدبالا رفت . به اساس محاسبۀ مجموعی سال بیشتراز٨فیصدرشداقتصادی رانشان میدهد. این رشدسرسام آوری اقتصادی درمقایسه باکشورهای انکشاف یافتۀ عالی سرمایه داری ماننداضلاع متحدۀ امریکا وجمهوریت فدرالی آلمان ٣-٤ مرتبه بیشتراست  .
درین آواخرجمهوریت مردم چین ازنگاه قدرت اقتصای جهان به درجه سوم عرض اندام نمود . توام باکشورهای هندوبرازیل ازجملۀ سریعترین کشورهای انکشاف کنندۀ جهان بشمار میرود ." حکومت جهان " قبلی که درزمان گذشته بنام گروه هفت (G-7) مسمی بود ، بایداکنون بنام گروه بیست (G-20) تبدیل گردد . بارک اوبامارئیس جمهورامریکابه طرفداری ازامپریالیزم موقفی رااحرازنموده تاهژمونی ایالات متحدۀ امریکارادرجهان یک قطبی حفظ کند . این عمل تحت چنین شرایط انجام یافته نمیتواند . معهذاجائیکه روشنی وجوددارد،آنجاسایه نیز است . درجمهوریت مردم چین نیزاختلافات وتضادهای شدیدطبقاتی واجتماعی وجوددارد . این درحالی است که قدرت دولتی مستحکم دردست نیروهای قرارداردکه درمسیرسوسیالیزم درحال حرکت اندودرکشورمبارزۀ شدیدطبقاتی جریان دارد . سیکتورکپیتالیستی دربلندبردن سطح اقتصادجامعه سهم بارزی راایفامینماید. دولت وقانون جمهوری مردم چین ازین مواظبت نموده تاشرایط ونظم قانون بصورت جدی مراعات گردد . با همۀ اینهاانسان بایدفریب نخورد . بورژوازی جدیدبارفقاودوستان طبقاتی شان درکشورهای کپیتالیستی تماس هاوارتباطات بیشماری رابرقرارنموده وبصورت مطلق سودونفع شخصی شانراتعقیب مینمایند. بنابرین بعضی هاچنین خیال وخواب رادرسرمیپرورندکه روزی این قدرت اقتصادی به یک قدرت سیاسی نیز مبدل خواهدشد. حزب کمونست چین دررابطه باضدانقلابیون تجارب کافی راحاصل نموده است .دربرج جون سال ١٩٨٩ میلادی یک حمله ویورش مربوط به میدان صلح آسمانی درباینگ (Beijing) به شکل نظامی شکست داده شد . حزب میتواندبه کتله های وسیع طبقۀ کارگراتکأ نماید. معهذا دریک چنین زمان مغلق وپیچیده باعرض اندام ورشدنمودن نارضایتی ها قبل ازهمه بین یک کتلۀ ٢٠ میلیونی ازبیکاران ،بایدنادیده گرفته نه شود. روی همرفته سالانه به تعداد٦ میلیون فارغ التحصیلان ازپوهنتون هاوموسسات تحصیلات عالی فارغ میگردند. تمامی ازآنهانمیتوانندمطابق میل وذوق شان مصروفیت های مطلوب رابدست آورند. راجع به تمامی اینچنین پرابلمهای حیرت انگیزدرسالهای اخیردرپلینوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین دربرج سیپتیمبر سال ٢٠٠٩ میلادی به صداقت ووضاحت عام وتام جروبحث کافی صورت گرفته وطروق حل آنهامشخص گردید .
قابل توجه بوده که یک قسمت قابل ملاحظۀ ثروت ودارایی های ملی دراین اثنادردست شرکتهای بزرگ ( نی باسرمایۀ هونکانگ ، تایوان ومکاو ) قرارداشته که ازطرف کشورهای تمویل کننده به چندین میلیارددالربالغ میگردد . سرمایه گذاران خارجی تنهادرحدود١٠ فیصدسرمایه گذاری خصوصی راتشکیل داده ودرساحات صنعتی مدرن وعصری استعمال میگردد. تعدادمیلیاردرهای دالری درچین به ١٣٠ نفروتاجران باسرمایۀ بیشتر از١،٥ میلیون دالرتقریبآ به ٨٢٥٠٠٠ نفربالغ میگردد . طبعآ اینچنین انکشافات برای رهبری حزب کمونیست چین باوجودداشتن موقف مارکسیستی وتجارب کافی خالی ازدردسرومشکلات نمیباشد . ، گاهی بین قشرجوانان جامعه ایدیالوژی مالکیت شخصی بصورت مستقیم تحت جروبحث طولانی قرارمیگیرد . حزب درینمورداضراروخطرات راهوشیارانه تشخیص نموده وتحت شرایط موجوده بطورقاطع ومصمم برای اعمارسوسیالیزم مبارزه مینماید. به اساس نظم ودسپلین  قوانین شدیدتمام مال ومنال جمع آوری شده اولترازهمه بمنظور جهش اقتصادی بیشتردرداخل کشوراستعمال میگردد . علاوه برآن موضوع دیگری کارتربیوی حزب کمونیست ازنگاه مسلکی ، سیاسی وایدیالوژیکی بوده که اعضأوکدرهای حزبی بدان آراسته میشوند. به خصوص این یک حقیقت مسلم است که رسانه های عامه کاملا دردست نیروهای سوسیالیست قراردارد. درمقابل قانون شکنی ازتمام شدت وسختگیری های ضروری استفاده میگردد. برای باراول بتازگی رئیس یک شرکت نهایت بزرگ سامان آلات برقی که چندین سال قبل اولین میلیاردرکشور چین بود ،بخاطراعمال جنایت کارانۀ آن درباینگ به محکمه کشانیده شدوبرای سالهای طولانی به مجازات حبس وپرداخت جریمۀ نقدی به مبلغ ٢١٤ میلیون دالرمحکوم گردید . مبارزه مقابل رشوت وخیانت به حیث یگانه شکل مبارزۀ طبقاتی وقدرت مردمی پنداشته شده وشخص متهم به آن به خصوص نمایندگان حزب رااشدمجازات مینماید .
 
 
مأخذ :

 * Prof. Dr. Zbigniew Wiktor Wroslaw . (2010) : Wie die VR China der kapitalistischen Weltwirtschaftskrise begegnet . Zeitschrift „ RotFuchs“. 14. Jahrgang , Nr. 145 , Februar 2010 , Seite 21 .

 
ش .انوری
برلین . جرمنی ٧/٣/ ٢٠١٠