آرشیف

2015-6-19

رهگذر .

برای شما چـــــه اولویت دارد

 

پرسش این است در سالیکه پیش رو دارید کدام کار درسطح ولایت غور نزد شما اولویت دارد.؟خصوصا که دور دوم ریاست جمهوری آقای کرزی شروع میشود وبا گذشت زمستان بهار نو را درپی دارد ومردم منتظر عملی شدن وعده ها ونوید های فراوانی ایشان اند.نمیدانم تو هموطن من که بپای صندوق های رأئی رفتی کدام تعهد از کاندید مورد نظرت گرفته ای ویا بپاس ذوق وسلیقه این مسئولیت را ادا نموده اید.به همه حال گزینه های که میشود بر آن تمرکز وتکیه داشت پروژه های عام المنفعه است از قبیل سرک، بند برق، إعمار مکاتب وایجاد وتوسعه مراکز صحی وتوسعه تشکیلات اداری بخاطر عرضه سهلتر وبهتر خدمات اجتماعی وسائر خدمات شهری با معیار های لازم وغیره. حال لست را انتخاب مینمائیم تا شما اولویت مورد نظر خویش را انتخاب نموده وراه های عملی شدن خواستهای خودرا با هموطنان خویش در میان بگذارید. مثلا.

اسفالت سازی جادۀ کابل هرات از مسیر غور وبا میان. 1

2- ایجاد بند های بزرگ آب بالای دریای هریرود،  مر غاب، فرارود .

3- توسعه واسفالت سازی شهر جغجران وطرح نقشه اساسی با داشتن میدان هوای استندرد.

4- توسعه سرک های فر عی که غور را به ولایات همجوار وصل سازد.

5- منظوری إعمار تعمیر مکاتب غور که تا هنوز هشتاد فیصد شاگردان در هوای آزاد درس میخوانند .

6- ایجاد کلنیک های ومراکز صحی در مناطق دور افتاده واستخدام کار مندان بیشتر صحی.

7- کوشش بخاطر مجهز ساختن مکاتب غور بو سائل مدرن درسی ویا پایان آوردن نمرات معیاری بخاطر شمولیت در مرسسات عالی خصوصا طبقه اناث که تا هنوز سه داکتر زنانه در غور وجود ندارد..

8- پیشنهاد ایجاد واحد های اداری بیشتر در غور مثلا مناطق مر غاب، غر جستان، کمنج وجلگه مزار، مناطق بین ولسوالی تیوره وساغر که از ولسوالی فاصله دارند به همین تر تیب  ایجاد یک واحد اداری در مناطق بین ولسوالی تیوره وپسابند.البته تشکیل واحد های اداری زمینه تأمین امنیت وعر ضه خدمت به مردم را سهلتر میسازد.باید درین راستا تلاش شود ونفوس غور بدون تبعیض جنسیت کاملا حساب شود..

شما برای رسیدن به أهداف تان از چه امکانات استفاده میکنید.؟

* پیشنهاد دسته جمعی وطرح نیاز مندی های فوری به ولایت وبعد کابل؟

* تظاهرات گسترده وپیهم در مر کز ولایت ولسوالی ها وحتی کابل؟

* نوشتن نامه عدالت خواهی به مراجع مربوطه دولت،  سفارت خانه های دولت های کمک کننده ونمایندگی سازمان ملل؟

* تقای تأمین عدالت از طریق وکلا ونمایندگان در مجلس ملی؟

* تشکیل هیت نمایندگی مردم از تمام ولسوالی ها ورفتن در کابل وفریاد کشیدن تا داد رسی؟

*- بر پای تظاهرات وإعتصابات پیهم در کابل وفراه خواندن رسانه ها تا فریاد مظلومیت شمارا بگوش جهانیان برسد.؟

به همه حال راه های زیاد وجود دارد که انسان میتواند فریاد مظلومیت خودرا بگوش جهان برساند.البته دید وبادید با رئیس دولت ووزراء تکرارا صورت گرفته وبا یک لبخند ووعده غیر عملی مردم را رخصت کرده اند وتا سال اینده پرونده را ورق هم نزده اند.

خوانندگان محترم  هدف از تحریر مطلب فوق این است تا مردم ما بیدار شوند وبخاطر مظلومیتیکه دست وپای شانرا بسته فریاد بکشند. ما میدانیم که ولایت غور از ساحه وشعاع رسانه های خبری ومطبوعات به دور است کس صدای شان را نمیشنود.لذا خوب است از هر ولسوالی سه تن به صفت نماینده مردم انتخاب واز هر ولسوالی یک هزار امضا از متنفذین بگیرند توأم با مطالبات مشروع ومعقول خودبه کابل ببرند اگر کس به داد شان نرسد میتوانند در محضر رسانه ها هم به تظاهرات دست بزنند وهم إعتصاب کنند.امید استادان پوهنتون نمایندگان وروشنفکران غور در کابل مردم خود را یاری رسانند.شما میدانید تا هنوز دو مر تبه بودجه إعمار سرک کابل با میان وتا هرات از طریق کشور ایتالیا پر داخته شده اما به بهانه موجودیت طالبان در جلدیز وردک این پول به ولایات دیگر مصرف شده.حال بهتر است این پروژه از هرات بصوب غور بامیان وکابل آغاز شود وتا نزدیکی های جلدیز تکمیل گردد ودر صورت تأمین امنیت تا کابل  امتداد یابد به همین تر تیب بنام آرامش وامنیت سهمیه إعمار مکاتب غور بولایات نا امن تقسیم شده که ظلم اشکار است کمبودی ها کم نیست از تشکیل حکومت جدید وآمدن سال نو استفادۀ أعظمی نمائید وفریاد بکشید تا عدالت تأمین شود والا با دولت وداع کنید…وشع غور خیلی اسفبار است. رهگذر