آرشیف

2022-3-6

رفعت حسینی

برای دلبرک نازنینم
حالا می بینم
سرنوشتم
اكنون می فهمم
باچشم خودم دیدم
حس كردم
پس از عمری تجربه ها
_در دل دادن ها_
خاکستر گشتن جانم بود
از عرق نخبهء زیر پستان هايت
وبوی دلآویزش.
.
فبروری ۲۰۲۲ عیسایی
پوتسدام جرمنی