آرشیف

2014-12-5

استاد غلام حیدر یگانه

براي پنج سالگي آريانا

نقــــــاش غزل، هلهله خوشحـال ترك كش
توفـــــــان جل و سـار تنش، بال ترك كش
 
سر چشـــــــمة مـاهـي حـروف كوتهش را
در دور دهـــــن لب زده از جال ترك كش
 
نـوروز، دگـر ولـولــه در كاكل او ريخـت
جوشــي بزن و جوهرش امسال ترك كش
 
از نـاي قنــــــــاري بـدمـان در دف كفـتر
لبــــــخنده اش از چهچهه طبال ترك كش
 
اي مشعل اشراق، قيـــامت كن و طرحش
يك نيلـوفـر از قــــــاعده تمثـال ترك كش
 
دوچرخة چشمش بكش از خندق حسرت
حـرافي سـرفــه بـه لبــش لال ترك كش
 
صوفيه ـ 2005