آرشیف

2017-2-12

براي آن عاشق بي وفایم مي نويسم
براي آن عاشق بـــــــــــــــــــــــي وفا مي نويسم
كه حرمت اشكــــــــــــــــــــــــــــــهايم را ندانست
برای آن عاشــــــــــــــــــــــــق بی وفا می نویسم
كه معناي انتظارهایـــــــــــــــــــــــــــم را ندانست
برای آن عاشــــــــــــــــــــــــق بی وفا می نویسم
که  چه روزها و شبهايي كه به يادش سپري كردم
برای آن عاشق بــــــــــــــــــــــــی وفا می نویسم
كه روزهای دلـــــــــــــــــــــــــــــــش مهربان بود
برای آن عاشـــــــــــــــــــــــــق بی وفا می نویسم
که  تا بداند دل شكستــــــــــــــــــــــــن هنر نيست
برای آن عاشق بی وفا می نویــــــــــــــــــــــــسم
که نه دگر نگاهم را برايـــــــــــــــــش هديه ميكنم
برای آن عاشق بی وفا می نویــــــــــــــــــــــــسم
نه دگر دم از فاصلـــــــــــــــــــــــــــــــه ها ميزنم
برای آن عاشق بی وفا می نویســـــــــــــــــــــــــم
نه با شعرهايم دلتنگـــــــــــــي ها را فرياد مي زنم
مي نويســـــــم که شايد بی وفای هايش را باور كند
بااحترام
شایق الله دلدار اندرابی