آرشیف

2015-1-20

الحاج سید محمد رفیق نادم

برادر محترم عبدالغفور خان از ولسوالی شهرک اسلام علیکم

دوست عزیز ! 
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری علی الاصول یک نهاد مدنی اجتماعی وغیر انتفاعی میباشد که روی مسایل فرهنگی ، ادبی و میراث های کهن تاریخی غور باستان به خصوص دورۀ امپراتوری غوری ها که صبغۀ ملی و بین المللی دارد کار مینماید کتابهای تاریخی مربوط به غوری ها را مانند طبقات ناصری ، امپراتوری غوری ها، تاریخ سلطان راضیه غوری ، تاریخ مستقل غوریان ، تاریخ افغانستان تاریخ جغرافیای غور را که تا کنون 22 عنوان کتاب شامل 27 هزار جلد میباشد چاپ کرده است که این یک رقم بالای میباشد و در طول تاریخ غور وهمچنان در سطح کشور میان تمام بنیاد های فرهنگی و اجتماعی بی سابقه بوده و قابل ستایش میباشد . بنیاد جهانداران غوری علاقه مفرط دارد که نویسنده گان ، فرهنگیان و نسل جوان غور را در تحقیق ، مطالعه و پژوهش پیرامون تاریخ غور و اوضاع کنونی تشویق و ترغیب نموده آثار و دست آورد های علمی ، ادبی ، تاریخی ، فرهنگی ، سیاسی واقتصادی شانرا چاپ مینماید بناً ایجاب مینماید تا چنین نهادی از جانب هر هموطن غوری و غوری تبار پشتیبانی گردد. 
با تاسف از محتوای دو مصرع شعر شما فهمیده شد که در تشکیل بنیاد فرهنگی جهانداران غوری روحیۀ موافق ندارید بهر حال میخواهم چند مطلب ذیل را بدانم . 

1. بنیاد فرهنگی جهانداران غوری با مشخصات که ذکر شد از نظر شما با فرد و یا جامعه در گذشته و آیندۀ غور چی ضرری را وارد کرده و می نماید؟
2. شما میپذیرید پدیدۀ که به مزاج و سلیقه انسان مطابقت ندارد حتماً علیه آن قرار گیرد آن هم به شیوۀ تحقیر و توهین؟
3. آیا شایسته میدانید که یک نفر علیه اندیشه عدۀ کثیری قرار گرفته راه انتخاب شان را مردود و خود را برتر بداند؟
تعداد زیادی از مردمان مرکز ولایت غور و ولسوالی های مربوط آن که فعلا در شهرهرات سکونت داشته و عده ای چشم گیری عضویت بنیاد را دارند غرض آگاهی و معلومات شما منحیث نمونه بعضی از ایشان را که زیاد هم می شناسید و یا و با نام ایشان آشنائی دارید ذیلا معرفی می نمایم:
1. محترمین محمد اسرائیل خان رحیمی،انجینر نظر محمد حزین یار،حاجی خدا بخش و استاد عبدالطیف از ولسوالی شهرک.
2. محترمین قاضی غوث الدین مستمند،محمد سرور حارنوال،حاجی عبدالاحمد خان،دگروال محمد یوسف خان از چغچران.
3. محترمین مولوی عبدالحمید،جنرال محی الدین خان غوری ، استاد عبدالشکور دهزاد،استاد محمد رسول فایق ،غلام فاروق خان غوری از ولسوالی تیوره.
4. محترمین مولوی محمد هاشم ،داکتر محمد نعیم دولتی ،داکتر محمد نصیر پارسا از ولسوالی دولینه.
5. محترمین جنرال آقا نور خان کینتوز،محمد خان سنگانی،حاجی محد از ولسوالی پسابند.
6. محترمین مولوی عبدالله ،عبدالعزیز ساغری،دگروال نور محمد خان ،عبدالقیوم ساغر وال،ودگروال نور خان نیکزاد از ولسوالی ساغر.
7. محترمین دگروال سلطان احمد خان ،حاجی الله یار خان استوار،داکتر عبدالمنان آزاد منش،سید حلیم،علی احمد عندلیب از ولسوالی تولک.

آقای محترم عبدالغفور خان !
اینجانب سید محمد رفیق نادم به نماینده گی ازهمه اعضای بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب از شما دعوت به عمل میآورم تا عضویت این بنیاد را که از خود شما است بپذیرید و الی دیگر لب به نکوهش و تخریب آرمان هم وطنان خود قلم فرسایی نکنید.

تا نیک ندانی که سخن عین صواب
باید که به گفتن دهن از هم نگشائی 

با احترام الحاج سید محد رفیق نادم 
تاریخ 10/09/1391