آرشیف

2018-6-7

الحاج استاد محمد قاسیم علم

بد از بدتر

بد از بدتر

صدای مرغ شبگیری بگوش کر نمی آید
فروزان شعله دلخواه زچوب ترنمی آید

بخون رنگین میبینم تمامی کوچه وبرزن
صدا در گوش اگر آید بجز پرپرنمی آید

دوچشم نوعروسانی که داردانتظارهردم
مگردرخون تپیدآنشاه که ازدردرنمی آید

زهرجانب شهیدان است که خوانندآیه قرآن
چرا ؟تفسیر یک معنی زهر منبر نمی آید

سحرکن امشبم یارب که خوابخوش نمیبینم
صدای دلکش گر دان از آن سنگرنمی آید

گلوی کبک کهساری فشرده روبه مکار
زقمری کوکو آید مگر کر کر نمی آید

نوشتند باخط زرین بهر اوراقی هرتاریخ
همان خدمت که شایان است زهرنوکرنمی آید

سواءازقسمت وتقدیربفال حافظ شیراز
بداز بدترشود فردا دمی بهتر نمی آید