آرشیف

2018-3-19

نظیر ظفر

بدون حجاب

چـــــهره بگـــشا که آفتاب شود  
جـــانم از گر می ات بتاب شود

ره اگر جا نـــــب چـــمن بکنی  

گل ز دیــدار تو ؛ گل؛ آب شود
 
نر گس ار چشــــم شوخ تو بیند
از خجل روی ساقه خواب شود
 
وقتی یادت کـــنم ز گرمی شوق
دلمـــــن قــطره قـــطره آب شود
 
هــــمه روز های انتظار وصال
همه در عـــــمر من حساب شود
 
گر نویسم به وصف خال لــــبت 
بگمـــانم کـــــه یـــک کتاب شود
 
شـیخ گر بیــــــندت بدون حجاب
او به مــــــثل (ظفر) خراب شود

نوشته نذیر ظفر