آرشیف

2018-3-19

nzafar

بدون حجاب

چـــــهره بگـــشا که آفتاب شود  
جـــانم از گر می ات بتاب شود

ره اگر جا نـــــب چـــمن بکنی  

گل ز دیــدار تو ؛ گل؛ آب شود
 
نر گس ار چشــــم شوخ تو بیند
از خجل روی ساقه خواب شود
 
وقتی یادت کـــنم ز گرمی شوق
دلمـــــن قــطره قـــطره آب شود
 
هــــمه روز های انتظار وصال
همه در عـــــمر من حساب شود
 
گر نویسم به وصف خال لــــبت 
بگمـــانم کـــــه یـــک کتاب شود
 
شـیخ گر بیــــــندت بدون حجاب
او به مــــــثل (ظفر) خراب شود

نوشته نذیر ظفر