آرشیف

2016-10-16

علاوالدین جلالی

بخش دیگر از خاطرات داکتر کالین رید دیروز وعبدالرحمن امروز

بخش دیگر از خاطرات داکتر کالین رید دیروز وعبدالرحمن امروز

شب دیگر……..
 
شبی آمد  خوشحال به نظر میرسید بعد از سخنان های معمولی  برایم گفت.!
علاوالدین بسیار چیزهایست که شاید تو میدانی مگر بسیاری ازمسلمانان ندانند .
فکر میکنم تازه شراب را نوشیده بود وسرش گرم و سرحال معلوم میشد، به سخنان خود ادامه داد گفت این را میپذیرم که گروهای توسط امریکا ، چین ودیگر کشورها به روی ملحوظات سیاسی واقتصادی بخاطرحفظ منافع شان به کشورهای اسلامی ایجاد  میگردد و از آنها استفاده می نمایند و در ایجاد همچو گروه ها  دست بالای دارند چون مسلمان ها فقیر اند ونیازمند وکشورهای سرمایه دار بخوبی میتواند آنها را منحیث ابزار استفاده نمایند.
این را خدواند میداند، راست میگفت یا دروغ ، سخنان بود که از کالین رید شنیدم ، من کدام معلومات قبلی نداشتم .
آنچه امریکا توسط اسامه بن لادن در کشورهای اسلامی خصوصن مصر و سعودی را پیدا نمود واین را شاید بدانی که اسامه بن لادن ساخته وپرورش شده امریکا است .
این بحث تقریبن به آخر ماه دیسمبر سال 2010 بود و اسامه بن لادن کشته نشده بود
او حرکت های  زیاد را درکشورهای اسلامی تحت نام ضد امریکایی ایجاد نمود و میتوان طالبان را در افغانستان نام برد .
این را خوب میدانی اسامه سرمایه دار است ولی باید فکر کنی چگونه سرمایه دار شد؟
 پدرکلان او حمال بود وآنرا به دربار آل سعود  امریکاها آورند  وامریکا ها پدرکلان اسامه را به دربار آل سعود راه داد و امکانات زیاد را به دست رس اسامی قرار دادند ، و به شرکت های اسامه بزرگ  ترین پروژه هارا را آفر ویا پشنهاد میکردند تا خودش بتواند سر پاه خود  ایستاد شود.
همین حالا شرکت های اسامه بن لادن بیشترین وبزرگترین پروژه ها را در جهان و خصوصن به کشورهای عربی دارد، بعضی از اولادهای اسامه به خارج ازکشورشان ، خصوصن به انگلستان بسیار از زندگی مرفع برخوردار اند ، حتی زن یکی از بچه های اسامه بنام عمرشاید مسلمان نباشد قیمت ترین جایزه صلح جهان توسط انگلستان برایش داده شد.
 سعودی یکی از دیگر فرزندان اسامه بن لادن است که بیش از 40000 هزار کارمند دارد وفرزندان دیگرش نیز سرمایه های انگفت در قطر، عمان ، کویت ودیگر کشورها ازآنی خود دارند واین ها به سادگی به این زودی به دو نسل بدست نمی یاید .
این ثابت میسازد که درکنار اینها باندهای قوی وجود دارد و به ایشان کمک های اقتصادی میشود.
گفتم : این امکان ندارد، هرگیز قبول کرده نمیتوام چون اسامه دشمن امریکای ها است وهمیشه حکم قتل امریکایی ها را حلال وقطعی میداند ولواگر نظامی باشد یا که ملکی .
او چندین حمله مرگبار را علیه امریکای ها سازماندهی کرد که میتوان یک از حملات میدان هوای زهران سعودی را نام برد  ودر آن حمله بیش از  200 امریکایی کشته شدند.
خندید وگفت در اصل  این یک بازی استخباراتی بود و کشورهای سرمایه دار خوب میدانند که سود خویش را ازچی طریق بدست بیاورند وازطرف دیگر این حملات سبب ایجاد اتحاد بین امرکا  ومتحدنش میگردید وچنان هم شد.
 امریکایها کم نیستند ،امریکا یک قاره است .
وباز آنهایکه کشته میشوند کدام پدر ومادری از خود ندارند، میدانی که بیشترین نیروهای نظامی امریکا را اولاد بی والدین تشکیل میدهد وبدست آوردن هدف امریکا مهم تر از جان ملت آن است.
از طرف دیگر زمینه حمله به کشورهای اسلام بدون دغ دغه جهانی مهیا ساخت که خودت نیز شاهد بودی .
ببین در عراق صدام حسین را یک شخصیت جاطلب وکشورگشا ساخت وتشویق نمود  تا به کویت حمله کند وشیعه هارا کنار بزند حتی فرمان قتل های دسته جمعی را صادر نماید واز طرف دیگرامریکاه مایه نگرانی خویش را به سازمان ملل متحد ابراز نمود وشعیه های عراق را از آن خود ساخت.
 از طرف دیگر تمام سرمایه های کشورهای عربی را به بانگهای خود انتقال داد تا سود ازین طریق نیز بدست بیاورد.
 وبعدن به کمک ودرخواست کشورهای عربی  صدام را بسیار به آسانی  از راه خود برداشت .
گفتم من نمیتوانم این را قبول نمایم که صدام دوست امریکایی ها بوده باشد؟
 چون اوکاملن مخالف سیستم سرمایه داری بود و شخص شجاع وهمیش مخالف حضور غربی ها در کشورهای عربی بشمار میرفت .
خندید وگفت  من میدانم صدام مخالف حضور غربی ها در کشورهای عربی بود مگر امریکایی ها از غرور کاذب صدام استفاده نمود وتوانستند بخوبی عراق را ازآن خود سازند ، مشاورین صدام از نان امریکای ها تغذیه میگردیدند.
گفتم صدام یک خطر بود برای امریکا.
گفت نخیر، صدام آنقدر مشکل داشت که بعد از صد ها سال دیگر نمیتوانست خوده را با امریکا مقایسه نماید و خطر باشد برای امنیت امریکا .
کشورهای عربی و ایران دشمنان منطقه یی صدام بشمار میرفتند واز صدام خوشبین نبودند.
 این را بدانی امریکای ها خود را ساخته اند  وآن یک کشور خیلی قدرت مند  است وکشورکشای جز هدف واصول  آن میباشد وخوب میداند که از دوستان ودشمنان خود چگونه استفاده نماید .
 مثلن در افغانستان !
امریکا بسیار سالهای قبل میخواست به افغانستان حضور فزیکی داشته باشد مگر با چالش های جهانی روبه رو بود نمیتوانست بدون دلیل موجه وارد افغانستان شود حتی به آمدن روسها به افغانستان خوش بین بود وازین طریق توانست  احساسات کشورهای اسلامی را علیه روسیه برانگیزد روسیه را یک کشور متجاوز به جهانیان معرفی نماید .
 خلاصه در اواخیر اسامه بن لادن را از هرلحاظ تقویت نمودند تا به افراط گرایی طالبان شدت بخشد ، خانه هارا ویران و باغ ها را به خاکستردانی مبدل نمایند ، کوچ های اجباری را  اصل اصول خود قرار بدهند .
 از طرف دیگر  این حرکت ها را بطور زنده و دلخراش به جهانیان نشان میداد .  وتوانست  افغانستان را با رضایت جهانیان از آن خود سازد و هیچ یکی از کشور های رغیب امریکا نتواستند انگشت انتقاد را بسوی امریکا بلند نمایند. خصوصن چین و روسیه .
گفتم این را میدانم روسیه دشمن ورغیب امریکاست مگر چین؟
گفت در اصل امریکا چین را دشمن اصلی خود میداند ،چون از لحاظ اقتصادی چین حرف اول را درجهان میگوید واز لحاظ اقتصادی امریکا را به شکست مواجه ساخت ا تاجایکه مال چین وجود داشته باشد اجناس امریکا را کسی نمیخرد.
اگرچه حمله امریکا درافغانستان بعد های زیاد در قاره آسیا دارد ولی یک از آنرا میتوان جلوگیری از اقتصاد چین دانست .
امریکا تصمیم دارد که جلو رشد اقتصاد چین را به هر قسم که میشود بگیرد، چون به تمام بازارهای جهان جنس چین موجود و فروشات اصلی را از آن خود نموده است.
 گفتم من از سیاست و اقتصاد چیزی نمیدانم مگر شما گفتید که طالبان و اسامه بن لادن امریکایی بودند واگر بودند؟ چرا از امر امریکا سرباز زدند و قبول نکردند که اسامه بن لادن را به امریکا تسلیم نماید ؟
گفت اگر طالبان اسامه را تسلیم امریکا میکردند ، امریکایی ها چیگونه میتوانستند به افغانستان بیایند ؟
تسلیمی اسامه به امریکا چی فایده داشت ؟
گفتم تسلمی اسامه میتوانست شبکه القاعد را تارومار نماید خندید وگفت القاعده کیست ؟و به کدام کشورها فعالیت دارند؟ گفتم به کشورهای عربی ، افغانستان وپاکستان.
گفت کدام از همین کشورهای که تومیگویی استقلالیت کامل ازخود دارند؟
 آیا نمیدانی که تمام میدانهای هوای کشورهای عربی که مرکز اسلام است  به دسترس امریکایها قرار دارد؟ عراق همچنان پاکستان ؟
وشکی نیست که در صفوف القاعد وطالبان انسانهای غیر امریکایی ویا دیگر کشورها موجود است و تنها بنام خدا ویا بخاطر آزادی وطن خود علیه کشورهای متجاوز میجنگنند مگر در اصل رهبری این گروه ها به دست کشورهای سرمایه دار خصوصن غربی هاست.
به هیچ وجه زمام داران این کشورها از دستور  امریکا ابا نمیورزند ،خصوصن پاکستان چون پاکستان دشمن بسیار قوی در مقابل خود دارد که آن هند میباشد.
شاید بدانی سالانه امریکا پول انگفت را به پاکستان کمک میکند وتمام تسلیحات زروی پاکستان توسط امریکا ساخته شده وهمین حالا به دست رس امریکایی ها قرار دارد.
آیا اگر امریکا خواسته باشد پاکستان اسامه را به امریکا تسلیم دهد آیا نمیکرد؟
شکی نیست که باکمال میل انجام میداد.
 وحال اسامه در کجاست؟
این را شاهد بودی که  پاکستان 80 فیصد از خاک افغانستان را بسیار بزودی  به کنترول خویش در آورد . وشکی نیست که با کمال میل این کار را انجام میداد ولی امریکا از پاکستان نخواست  و او را ازطالبان خواست باوجودیکه طالبان نوکر واجیر پاکستان بودند وپاکستان از ازین بازی امریکا خبرداشت و پاکستان از طالبان به سادگی گذشت چون این پروژه عاید خوبی به نظام پاکستان بود.
 امریکا بسیار سالهای قبل میخواست تا به آسیا میانه راه یابد ، جلو اقتصاد چین را بگیرد، وجنگ های اقتصادی ، نظامی وسیاسی به بیرون از مرزهای امریکا ومتحدنش شکل بگیرد تا امریکا یک پارچه و چنین عالم گیر باقی بماند ملت و سرزمینش آرام بماند.
کالین مدت دوسال را به عراق وظیفه اجرا نموده بود ویکی از افتخارات که همیش ازآن یاد آواری می نمود تقدیرنامه که توسط بکلنتن وزیرخارجه امریکا به امضای طلای بود.
 
ادامه دارد………..