آرشیف

2015-8-3

عصمت الله راغب

بخش از سخنان من در تلویزیون آیینه!!
بخش سخنان من در برنامه "ارمغان صبح" تلویزیون آیینه در مورد چگونگی اوضاع غور، پس از گماشتن خانم سیما جوینده بحیث آستاندار غور:
   1.  نمونه قرار دادن خانم سیماجوینده برای تحقیق کار علما مبنی بر صدور فتوای که زن ناقص العقل است و ولایتش هم نادرست؟! درشرایط کنونی نه تنها اینکه این حرکت به موقع وبه خیر مردم غور نبود، بلکه بر اوضاع غور تاثیرات منفی را نیز درپی داشت.
   2.  بلند کردن دست اعتراض بالای ولایت زنان از لحاظ شرع، درولایت که از سالهای زیادی به این طرف روی دلایل مختلف وبهانه گیرهای بی موردی ازسوی حکومت مرکزی ورهبران قسی القلب از کاروان مدنیت عقب مانده است، قطعاً اقدام بجا نبود، بلکه این یک عقب گرد بود که علما در آستانه حکومت وحدت ملی نسبت به دیگران سبقت جستند وبدون شک رهبری حکومت وحدت ملی را نسبت به اداره محلی غور سخت کم توجه ساختند. این اولین باری نیست که ما خود تیشه بر ریشه می زنیم ودسته برای تبر می شویم؛ بلکه عامل همه این عقب مانده گی ها وبه عقب رفتن ها ریشه در عدم همپذیری ما دارد که درطول سالها ما هرگز قادر به پر کردن این خلا نشدیم.
   3.  انتظار ما این بود که علمای بزرگوار ولایت غور وسایرین، اعتراضات خویش را بیشتر از رنگ وبوی دینی، درست این خواهد بود تا نگاه های نقادانه و اعتراضات منصفانه از سیاست ومدیریت جناب آستاندار بعد از یک مدت سپری شده از ولایت آن می کردند، ویاهم برای بهبود بخشیدن به وضعیت کنونی غور وختم منازعات ذات البینی وتامین صلح وثبات  تقاضای یک آستاندار مرد را می نمودند که تاجای شرایط موجود غور ایجاب چنین کاری را می کرد.
    4.  در آغازین مرحله پیش ازینکه خانم سیماجوینده توجه به یک طرح حکومتداری خوب بکند، با سردادن شعارهای بر مشروعیت وغیر مشروعیت ولایتش، تمام فکرهای وی را درهم ریختند. وهمین بود که الزامآً آمده به اهدای یک گردنبند طلا ویک صد هزار افغانی برای اعمار یک مسجد شد، که تا جای هم توانست با این کار خویش خشم ملا صاحب ها را فروکش کند که این تصمیم شخص والی قطعاً برای بقای خودش کارا واقع شد.
   5.  اگر وضعیت به همین روال پیش برود، بدون شک، انتظار داشتن امنیت سرتاسری، معارف با کیفیت، عرضه خدمات اجتماعی موثر، داشتن سرک اسفالت، اعماربندبرق معیاری، اداره سالم وغیره، این  آرزوها مثل دوری آقای کرزی جز رویا وخیالاتی بیش نخواهد بود.
نوت: درکره زمین همه کس در پی شهرت خویش است، خانم جوینده هم از این قاعده مستثنا نیست، درحالیکه ایشان می دانستند که وکالت شان نسبت به ولایت شان کمتر وی را مورد گزندت حرف های دیگران قرار می داد، اما ازینکه مشوق بود تا برای خود وفامل خود یک تاریخ بسازد دست به چنین کاری زد. سال آینده شاید یک سوال کانکور همین باشد که دومین والی زن درافغانستان کی بود؟ که این یک فرصت خیلی خوب است برای شهرت دادن وافتخار بخشیدن به سیماجوینده، فرصت که انتظارش را هم درسر نداشت، اما سایه بال مرغ هما بالای آن شعاع افگند وبه چنین فرصت دست یافت.
عصمت الله راغب
11/5/1394