آرشیف

2017-1-1

محمد سرور انوری غوری

بخش از تیزس ام درمورد اهمیت اراضی وآب درافغانستان

 

  • مجموع ساحه جغرافیایی افغانستان (000223،65)هکتار است.

  • – اراضی زراعتی (610000،9) هکتار.

  • – ساحه تحت کشتزار آبی (454000 ,8)هکتار.

  • – ساحه تحت للمی( 156000،1 ) هکتار.          

  • در افغانستان سالانه (75)ملیارد متر مکعب آب تولید می شود .

  • – آب های سطحی (57) ملیارد متر مکعب .

  • – آب های زیر زمینی (18) ملیارد متر مکعب .

– از (57) ملیاردمتر مکعب آب های سطحی تنها ( %20 )آن مورد بهره برداری قرار می گیرد ومتباقی بلاستفاده از مرزهای کشور خارج می گردد یعنی (%37) آبهای سطحی به دلیل فقدان بندهای آبگردان از دسترس خارج میگردد.
اگرسالانه ازهرمترمکعب آب 1 دالر بدست بیآوریم . عواید کشورما صرف ازلحاظ عواید آب بکجا خواهد رسید.
در کل تولید انرژی برق در کشور ما بالاتر از 33 هرا میگاوات برق است .
آیا ما ازبرق مان درطول سال چقدرسود هواهیم برد.
منابع زیر زمینی وعواید آنرا هیچگاه فراموش نکنید که ما با شکم گرسنه بالای معادن سرشارکه خداوندج نصیب ما نموده است خوابیده ایم ونان خواب می بینیم.
خلاصه ما ازکدام یکی ازاین نعمات خداوندی استفاده بهینه مینمایم؟