آرشیف

2022-2-23

رفعت حسینی

بخشیده به : ل

                   هرزگیّ عالم وآدم

چشمان تو جان من

 ازنِیَتِ نجابتِ رویش چیزی دارد

وازدرخشش ِ پیروزآفتاب

و نیز

      ازسخاوت باران.

**

آوازهای یاد تو دربنیادم

میلاد نوررا به حادثه می آرد

از جلوهء تبسمِ باغ

            سخن می گوید

روح مرا

ازیورش ناگوار ِ دوری

‌             پرهیز می دهد.

**

درخوی ویران گر ِ اندوهم

‌ دلبر !

‌پیرنگ وطرحِ آمدنت را

                            منقش کن

ما را شکیب و تابِ شنیدن بخشای

بهر ِ تحملِ دیدار ِ روز و شب و هفته

و ریخت های هرزگیّ عالم و آدم.

.

۲۰۲۲ ترسایی

برلین