آرشیف

2022-1-17

رفعت حسینی

بخشیده به جانان ِ جان ِ من!
دل آرا ودلکـَش
امروزدست های تومهتاب گونه سفیداست
ولرزش ِ گیاه دران روی داده است
آیا
ازاصطکاک شبی تلخ وبیدلی ست
یاازتداوم وتجسمِ یأس؟
*
وامروز
درحالتِ نگاه توچیزیست:
همچوJ
یک غمِ چندین هزارسال نگفتن.
*
قربان شوم ترا
بااین‌همه
پنهان نمی کنم که دلم را
دل انگیز می بری
و زندگی واژه های دل آرا و دلکشی!
.
جنوری ۲۰۲۲ ترسایی
جرمنی
…..