آرشیف

2014-12-11

الحاج عبدالطیف مقصودی

بخرام قلم در صفت خطه شیران

بـخــرام قـلـــم در صــفــــت خـطــه شـیـــران
بـنــویـیـس تـو تـاریـخ سـیـه روزی افـــغــان
 
از حـمـلـه گــرگــانـــه آن خــــرس تـــــزاری
وز خون جوانان، بـلـی جـویـهـا شـده جــاری
 
آنـکـس کـه بـه ما وعده کور- کالی ونان داد
درعـــوض آنـهــا هـمـگـی غــارت جـــان داد
 
در طــول هـمـان ده سال از سـعـی کمـونـیزم
از لاف نــویـــدات هـمـان مکـتـب مارکسیزم
 
یـک مـیـلـیــون پـانـصـد هـزار مسلـم مظلوم
از حمله  بمب افـکن ومـوشک شده مـعـدوم
 
پـنـج شـش مـیـلـیـون دیـگــر آواره حـیــران
در کــویـتــه  وپـیشــاور ویــا کـشـور ایـران
 
در جـیـگــر هــر مـادر مـا داغ شـهـیـدیـسـت
هر خـانه ویــران  نـگـری، طـفـل یـتـیـمیست
 
اشـکـش شـده جـاری، ز رخـسار و گـریـبان
نـه پــوشــش تـــــن دارد نــــه لـقـمــه نــــان
 
از شـهــر گــرفــتـــه بـــروی ســوی دهـــات
ویــرانـــه هـمـــه خـانـــه وخـشکـیـده قـنـات
 
بـاغـــات کـــه پــر بـــود پــر از مـیـوه الوان
تـخـریـب شـده از ضـربـه خـمـپـاره وهـاوان