آرشیف

2014-11-16

عبدالملک اوشانی

بخت واژگون

 
 
بسمه تعالي
 

چرا؟ كار وبار تو پاشــــــــان رسيد ‌‌‌
چرا؟ روز روشن به پايــــــان رسيد
چرا؟ حالتت نا بســــــــامـــان رسيد
چه دوران گذشت وچه دوران رسيد
پريش وحزين وفــــــــــــراقت زده
اينك لحظه آه وافغـــــــــــــان رسيد
ترا اين زمانــــه لگـــد مــــا ل كـرد
لگـــــــدها به  فرقت زياران رسيـد
كنــــون بخت واژگون ترا يــار شد
بحالت همه خلق گــــريــــان رسيد
"شيـــوا" روز گــار ذليل وزبونت
پريشــــان گذشت وپريشــان رسيد
مخـــور غم زانـــدوه وآوارگــــــي
نه تنهـــــــا بتـــو بر هزاران رسيد