آرشیف

2015-1-26

سید فرید ضیا

بحران گرجستان زنگ تفریح بــــــــــرای ایران محسوب میشود

 
 
روسیه بعداز چندین بار اعتراض و تشویش از گسترش سپر دفاع ضد موشکی امریکا در اروپای شرقی وبه همین ترتیب بلعیدن نقاط استراتیژیک جهان توسط ناتورا ضد منافع خود دانسته  بهمین ترتیب روسیه را وادار به اشغال استانهای اوسیتيا و قفقازیا گرجستان نمود.
امریکا برای جذب گرجستان امکانات وآموزشهای نظامی واروپا روند شامل شدن گرجستان به اتحادیه اروپا را شتاب بخشید رئیس جمهورگرجستان خود را هرچه تمامتر به امریکا نزدیک وپشت به روسیه کرد.
در شرایط تحریم اقتصادی وباالخص نفت گاز ایران موقیعت اقتصادی گرجستان را برای اروپا بالا میبرد بدین معنی که مسیر گازعوض شده ایران از سوی اروپا بامسیر جدید گرجستان تلافی شود؛ گرجستان با استفاده از این موقعیت وفرصت طلایی خواست پاپلاین گاز را مستقل ازروسیه به نفع خودش با دست بازسود برده وبه اروپا بپیوندد. این وضیعت سکشوالی(رئیس جمهورگرجستان) را از عقل وتفکر سیاسی  زمان باز داشت این بود که روابط یکطرفه متکی به غرب والهام گرفتن از اوکراین غربگرا ؛روسیه را که تازه از بحران مدیریت گذشته؛ ويلادیمیر پوتین که می خواهد دوباره روسیه را در معادلات جهانی مطرح نماید در ضمن توانسته با پیمانهای مختلف موازنه قدرت را در مقابل ناتو تحکیم نماید (پیمان شانگهای ,پیمان کشورهای مشترک المنافع …)هر چه بیشتر رنگ و رونق دهد با این وجود ازبحران هستوی ایران روسیه بیشترین سود را برد تاجایکه ایران مشابه خنجر در دست روسیه علیه امریکا قرار گرفت ایران هم چاره ای نداشت نظر به همکاری روسیه در مسایل هستوی موقعیت خودش در این زمان اشغال گرایی امریکا یعنی ایجاد دو سنگر افغانستان وعراق هر چه تمامتر ایران را در مذیقه قراردهد. جمهوری اسلامی ایران به صورت غیر مستقیم درمعضله اسرایل وکشورهای حوزه عرب نقش اول را در مقابل امریکا بازی می کند مخصوصآ بعد از جنگ 33 روزه لبنان واسرایل ؛بازنده اسرایل وایران را در پشت پیروزی حزب الله لبنان قلمداد نمودند .
در مجموع این حوادث موقعیت حمله به ایران را از سوی اسرایل وامریکا تقویه درمقابل امتیاز گیری روسیه ازغرب گرافی صعودش را به بلند ترین نقطه رسانید بعد از شروع بحران گرجستان روسیه خود در خط مقدم علیه امریکا وبعد اروپا قرارگرفته و اوضاع سیاسی جهان را به چالش کشید تا جایکه دیمتریمدیدوف(رئیس جمهورروسیه) گفت هیچ حراس ازشروع دوباره جنگ سرد نداشته اما نمی خواهد آغازگر باشد در ضمن پوتین( صدراعظم روسیه) در برابر اعتراضات تند امریکا علیه روسیه بخاطر حرکت اشغال گردرگرجستان اظهار نمود؛ شما تاحال موجودیت سلاح اتمی را در عراق ثابت کرده نتوانستید یعنی دروغ بود  ضمنآ حرکات نامتناسب گرجستان و امریکا در منطقه منافع روسیه را در خطرانداخت این هم در حالیکه نظامیان امریکای مستقیمآ تعلیم و آموزش ارتش گرجستان را بدوش گرفته وروسیه حق خود می داند از مردم اوسيتیا وقفقازیا در مقابل دولت سکشوالی دفاع و در صورت لزوم از هرمورد استفاده نماید. وزیردفاع روسیه جغرافیه کشور بنام گرجستان را مسئله گذشته ومردود دانست؛ همان بود که تانكهای زره دار روسیه سرزمین های شرقی گرجستان نزدیک به پایتخت آن کشوررا زیرحملات  محاربوی باحمایت نیروی هوائی قراردهدودرمدت چندساعت توانست  قفقازیا و اوسيتیا گرجستان را اشغال نمایند. در این میان مسئله گرم هستوی ایران بسردی می گراید؛ اروپا پی بدیل گاز روسیه سرگردان و وزیر خارجه بريتانیا تحریم اقتصادی به ویژه گاز روسیه را هر چه زودتربا شدت عمل خواهان است اما آلمان و فرانسه با محکومیت عملیات نظامی واشغال گری روسیه اکتفا نموده با مسئله تحریم آنچنان موافق نیست. امریکا تحریم و در عین زمان خارج ساختن روسیه از کشورهای G8 در صورتیکه روسیه ازمناطق اشغال شده عقب نیشینی ننمایند را خواهان است ولی واکنش رئیس جمهورروسیه این است ماهیچ هراس  ازخارج شدن کشورهای G8 نداریم درضمن تحریم از سوی اروپا به زیان اروپا بیشتر خواهد بود و روسیه دست به تلافی آن خواهد زد .
ایران دوباره موقعیت اقتصادی (صادر کننده دوم نفت گاز در جهان )به عنوان منبع بدیل وبه یگانه روزنه امید برای اروپا تبدیل شده است در حالیکه از سوی دیگر دیک چینی معاون رئیس جمهور امریکا به سراغ باکو (پایتخت آذربایجان ) پی بدیل گاز اروپا به پا خواسته تا کمپاین ضد روسیه وایران را به سر منزل مقصود رهنمائی وبه این ترتیب درمیان مدت بحران را بسود کمپاین جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تمام نمایدکه نشد. درچند سال اخیر امریکا وهم پیمانان ناتواش می خواهند روند جهانی شدن را به نفع جهان غرب عالم گیر نمایند ولی از سوی دیگر با حملات فرهنگی وپیش زمینه های نظامی قهرا" داخل حریم هر خانه می شوند که فکر می کنم هدف نهائی همانانفع اقتصادی است .
هستند کشورهایکه می خواهند  با قفل نمودن دروازه در مقابل این روند اکتفا و بدین ترتیب خود را از مخمسه رهایی یابند, آیا راه حل این است؟ ولی در مقابل گروهی از کشورهای هستند که آگاهانه در مقابل این تحاجم ایستاده گی ودر عین زمان در مقابل دهکده بنام جهان موافق وخود را آماده این بازی می نمایند. دراین میان حالا که توپ در میدان بنام آسیائی میانه بزرگ افتاده وبازيگران کهنه کار دیروز با اضافه بازیگران جدید میدان بازی را هر چه تمام تر گرم نموده طبق معمول توپ داخل دروازه افغانستان شده است .
افغانستان در همسایگی جمهوری اسلامی ایران ونقطه اشتراک آسیای میانه باجنوب آسیا واز طرف دیگرعراق نیز در این بازی خواسته ونخواسته در ابتدا یک گول به نفع حریف جاخالی کرده وشامل میدان بازی شد. بازی هر روزگرم وگرمتر ومیدان بازی ممکن به هر طرف کشاینده شود اما مرکز میدان بازی آسیای میانه بزرگ انتخاب شده چون عواید ذخایر نفتی قرن آینده را زیرخاک  همین میدان بازی تشکیل داده و در این میان توپ به طرف دروازه ایران نمی رود واگر هم برود,بسوی دروازه نشانه گرفته شود با آن هم دروازه بان دفاع میکند واین حمله دفع میشود بازی پیچیده کماکان از کنترول بازی گران کهنه کار گهگاهی خارج میشود. یک ماه قبل ازبحران گرجستان در طول یک هفته وزیران دفاع روسیه وامریکا از کشور تاجیکستان دیدن وملاقات های اعلان ناشده داشتند وبعدش بدون آنکه سوال وتبصره شود گفتند سفر این دو وزیر باهم هیچ ارتباط نداشته اما گمانه زنیها این بود که قبل از حمله روسیه به گرجستان طرفین بازی به نقاط قوت واحتیاطی میدان یک نگاه کوتاهی داشته ومیدانستند که حریف آماده حمله است روسیه پیش از هر اقدام سیاسی اقتصادی روی کشور های آسیائی میانه یک تمرکز بخاطر هماهنگی واطمینان کامل قبل از اقدام به عمل میآورد بهتر است بگوئیم طرفداران میدان بازی را جمع نموده به طرف حریف نشانه می گیرند. حالا چه  انتظاری از بازیگران این میدان بازی وآنهایکه گول خورده اند داشت ودر این میان توپ جای دیموکراسی را گرفته آخر بازی برای تماشاگر پیچیده وآیاقابل پیشبینی است؟ یا…