آرشیف

2015-1-28

جمعه خان باختری

بحران کـــــــــه در حال وقوع است

بحران که تا به هنوز هیچ کس به آن توجه نکرده است فرسایش سریع خاک و از بین رفتن چراگاها دراین ولایت میباشد .گاهی از طریق موتر به ولایت هرات یا کابل سفرکرده باشید ،متوجه شده اید که تپه ها ،کوها ودشت های مسیرسفرشما چقدرلوچ وبدون فرش نباتی است .
میگویند در گذشته ای نه چندان دوراین سرزمین (ولایت غور)از جمله ولایات بوده که بزرگترین وبیشترین چراگاه ها درآن وجود داشته است تمام کوه ها، تپه ها، دشت ها ودره های آن سرسبزوپوشیده ازفرش نباتی بوده است.
خداوند(ج)طبیعت رابه اساس قوانین وخاصیت های معین ومشخص خلق کرده است که بایداین قوانین و خاصیت ها راآموخت درغیرآن نظام طبیعت برهم میخوردوهمه چیزبه گونه دیگر رقم میخورد.
آیاتا هنوز به ساحل، دریا وجویچه های طبیعی متوجه شده اید که چکونه درخت ودرختچه ها به شکل خود رومی روید ودوطرف آب رامستحکم میسازد وجلوتخریب وفرسایش خاک را میگیرد، این به اساس نظام طبیعت صورت میگیرد، که خداوند (ج) به وجودآورده است.
متآسفانه تابه هنوزقوانین ونظام طبیعت را نیاموخته ایم ، وبه شکل بسیاربی رحمانه درخت ها ودرختچه های ساحل آب را قطع میکنیم بدون اینکه بجای آن درختی دیگرراغرس نماییم.
به شکل بسیاربی رحمانه علفچرراتبدیل به زمین زراعتی میکنیم بدون اینکه عواقب آن را بسنجیم.
مشکل زمان شروع شد وتبدیل به یک بحران شد که نفوس به سرعت رشد می کرد وبعد ازهر 25 سال دوبرابرمی شد، بدون اینکه قوانین ونظام طبیعت درنظرگرفته شود برای بدست آوردن غذا کافی بیشتراز 50 فیصد ساحات علفچرتبدیل به زمین های زراعتی شد،و 50 فیصد باقی مانده به نسبتت چراه زیاد وبی رویه واستفاده ازبته ودرخچه ها ، به عنوان مواد سوخت به سرعت درحال تخریب ونابود شدن است.
عامل عمده ای فرسایش خاک ،باد وباران میباشد که قطرات باران در زمان باریدن باسطح خاک برخورد نموده وذرات خاک راجداساخته همراه باجریان آب انتقال شده باعث سیلاب میشود.
بادهم میتواند دراثروزیدن ذرات خاک راجداساخته فرسایش خاک را بوجودمیآورد.
ساحات که پوشیده ازفرشی نباتی باشداثرات منفی دوعامل فوق بالائی فرسایش خاک کم بوده ویابه حداقل میرسد.
طوریکه یادآورشدیم عوامل ازدیادنفوس ،عدم برنامه هائی حفاظتی وپائین بودن سطح آگاهی مردم درموردطبیعت ومنابع آن دیگرپوشش یافرش نباتی راتقریباً ازدست داده ایم،که نتیجه ای آن درچند سال اخیربه عنوان یک بحران بسیارجدی یعنی (سیلابها)به وجودآمده است.درسال جاری 1391 ما شاهدسیلاب های زیادی درتمام ولسوالیهای این ولایت بودیم که باعث تخریب صدها خانه ای مسکونی ، هزارها درختان مثمروغیرمثمر،صد ها کیلومترکانال های آب رسانی و صدهاجریب زمین های زراعتی وهمچنان باعث قتل صدها راس مواشی وده هاتن انسا ن گردیدکه ازنگاه اقتصاد ی برآورد آن به ملیون ها دالرمیرسد.
این بحران خطرناک ترووحشت ناکتر ازهمه بحران های بوده که این ملت تا به هنوز شاهد آن بوده است .
طوریکه دیده میشوددرسطح دولت کدام پلان ویا تدابیری دراین موردوجودندارد.اما چند پیشنهاد ساده که کدام هزینه ای رادربرندارد ودرضمن به سادگی قابل اجرااست ، ارایه می گردد.
1 – ازطرف متنفذین قریه زمان استفاده ازموادسوخت (بته ودیگرنباتات قابل سوخت) مشخص ساخته شود،یعنی ازاول حمل تا به اول میزان 6 ماه قطع کردن نباتات که به حیث موادسوخت استفاده می شود،ممنوع قرارداده شود. چون دراین مدت اکثرنباتات دوران حیات خودراتکمیل نموده وتخم شان پخته می شود که درزمان قطع کردن تخم شان به زمین ریخته درسال آینده سبزخواهد شد.
2 – ازطرف متنفذین قریه حد اقل یک قسمتی اززمین های للمی دریک ساحه ای معین مشخص ساخته شود که دیگرقابل زرع قرارنگیرد،چون نظر به تغیراقلیم وشستشوی خاک حاصل خیز،ازاثرفرسایش تدریجی دیگرمحصول خوب به دست نمی آید ، بنا ان اگرساحه ای مذ کورتبدیل به چراگاه شود، ازنگاه اقتصادی دارای ارزش بیشتراست.
3 – ازطرف متنفذین قریه ،هرفامیل مجبورساخته شود،که همه ساله حداقل 500 نهال بید وسپیدارراغرس نماید ،که ازشاخ وبرگ آن به حیث موادسوخت استفاده شود.
4 – ازطرف متنفذین قریه ، چراگاه های مربوط قریه ،به دوقسمت تقسیم شده که به مدت 6 ماه ازیک قسمت و6 ماه ازقسمت دیگر به حیث چرا استفاده شود، تازمینه برای تخم ریزی نباتات چرا گاه مساعد شود.