آرشیف

2014-12-12

دکتور محمد انور غوری

بحران تدریس ریاضی در معارف کشورما

آموزش ریاضیات مستلزم استدلال منطقی ، رعایت تسلسل ، ممارست متوالی ، تدریس فصیح و استفاده از کتب معیاری است. کشورهای جهان افراد متخصص ، شناخته شده ، مدرس وکارکشته را توظیف می کنند تا با مسئولیت تام، کتاب های درسی مکاتب شان را تهیه نمایند و همیشه جوابگوی حرف حرف و سطرسطر، نتایج کار خود باشند .
معارف کشور عزیز ما در عرصۀ تدریس ریاضیات مکاتب ، همیشه فارغ از دشواری نبوده و اکنون با تجدید نصاب و تهیۀ کتب جدید درسی ، دچار بحرانی می باشد که غلبه بر آن دشوار است . در نصاب جدید، در هر صنف پنج مضمون حساب ، هندسه ، مثلثات ، الجبر و ریاضی عالی در قالب یک مضمون و یک کتاب، مدغم گردیده و موضوعاتی دیگری نیز بر آنها علاوه شده است . درین سلسله کتب ریاضی، تسلسل منطقی برهم ریخته ، غلطی های فاحش و صریح در آن ها وارد شده ، فصاحت کلام و شیوۀ بیان به هدر رفته و حتی در بعضی موارد ، بین چند صفحه با عبارات گنگ و بی مفهوم ، اصل موضوع، در یک کلیشۀ مبهم، مفقود شده است، گره ای که باید به دست باز می شد ، به دندان نیز باز نمی شود . به طور نمونه موضوعات لیمت ، مشتق و انتگرال که از مهمترین مباحث ریاضی اند در چوکات کتاب درسی ریاضی صنف دوازدهم، بی ترتیب ، پراز غلطی ، با عدم تسلسل ، شیوۀ طفلانه و خنده آور، تدوین شده ، به کار خانگی یک شاگرد نوآموز و ضعیف صنوف ابتدایی تحصیلات متوسط شباهت دارد که هنوز اصلاح نشده باشد ، مباحث متذکره را با همین اسم و رسم آن که درین کتاب تسجیل شده ، هیچ شخص مسلکی و حتی پروفیسور و متخصص ریاضی ، برای شاگردان مکتب تدریس کرده نمیتواند . در حالی که در عقب جلد کتاب نام چهارده نفر ازجمله مشاور وزیر، مولف و مهتمم تسجیل شده ، اما در بعضی صفحات این کتاب بیشتر از چهاده غلطی وارد گردیده است .
معلمی که در تدریس یک مضمون مثلا هندسه یا الجبر تجربه و مهارت داشته ، بار تدریس تمام مباحث متذکره را به دوش می کشد . در کارت سوانح فارغ التحصیل مکتب که باید پنج مضمون ریاضی ، درج نتایج می شد ، فقط یک مضمون در هر صنف درج می شود و این باعث سرکوبی استعداد شاگردان نخبه و لایق می گردد . 
واقعیت این است که هیچ نابغه ، هیچ استاد و هیچ پروفیسور ، کتاب غلط را درست و دقیق تدریس کرده نمی تواند و استادان ریاضی مکاتب ، کوه را به مژگان می کنند تا مباحث غلط ، فورمول های غلط و ثبوت های غلط را بیاموزند و غلط بیاموزانند و آنهای که هم اکنون برای معلمین مکاتب در توضیح این کتب، سیمنار و ورکشاپ دایر می کنند ، خیلی ضعیفتر از معلمین هستند .
هموطن عزیز ! وقتی انسان کتاب های درسی ریاضی کشور های مثلاً سنگاپور ، مالیزیا ، اندونیزیا ، هندستان و حتی پاکستان را می بیند ، سراپا در حسرت و حیرانی غرق می شود که در مملکت ما چه مزخرفات جریان دارد ، آخر ریاضی در تمام دنیا یک محتوا دارد و همه دانشمندان بر مباحث آن متفق هستند ، چه می شد که از شیوه ای آنها تقلید می کردیم و یا اینکه کتاب های ایشان را ترجمه می نمودیم و یا اینکه از سردمداران تهیۀ کتاب های معارف خود، می پرسیدیم که چه بلای بر معارف ما تحمیل می کنند ؟

بحران تدریس ریاضی در معارف کشورما