آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

بحران افغانستان و سیاست هــــــــــــای پاکستان

              
بحران افغانستان در این چهاردهه اخیر قرن بیست وبیست یک وارد فاز جدید از کشمکش های منطقه ای و جهانی شد،قاعدتا صدور بحران و جنگ از جانب پاکستان ؛ شعله سوزنده ناشی از آن نیز دامنگیر پاکستان این کشور اسلامی مجهز با سلاح اتومی گردید.سخن از پاکستان یاد اوری تاریخ کوتاه و کوچک با ادعا های بسیار بزرگ!وقت ازاین کشور سخن به میان میآید تاریخ تشکیل و زایش اش در این عرصه کوتاه عمر سیاسی آن شباهت زیادی با دولت صیهونیستی اسراییل دارد.اسراییل دانه سرطان است در قلب جهان اسلام وپاکستان نیز زخم ناسوریست در اسیای جنوبی ,پاکستان با رقابت های منطقوی با کشور بزرگ هندوستان  در خصوص مالکیت کشمیر درگیر یک معضل غیر قابل کنترول در منطقه و خاصتا در جنوب آسیااست ,هند با تدبیر وسیاست زیرکانه با دموکراسی بنیادی در شبه قارهء هند در سه جنگ تمام عیار با پاکستان این کشور را با شکست و عقب نشینی کامل مواجه ساخت؛ و سرانجام درجنگ سال 1974پاکستان را تجزیه نموده کشور جدید به نام
بنگلا دیش را بوجود آورد؛ولی پاکستان ازاین حالت هولناک تجزیه تجربهء نیاموخت و سیاست های مغرضانهء خویش را در مقابل هندوستان کما فی السابق ادامه داد ،به معنای دیگربعد از شکست نظامی تماءیلات آزمندانه پاکستان  فروکش نکرد و انها هیچ گاه از این بحران خطرناک تاریخی که منتج به تجزیه پاکستان گردید درس مثبت نیاموختند؛ وآنها همیش  همان سیاست سیطره طلبانه خویش را در منطقه ادامه دادند؛ پاکستان که نمی تواند به حریف نیرومند اش هندوستان در صحنه سیاسی و نظامی مقابله رویاروی نماید؛ با تربیه عناصر افراطی و تروریست مثل لشکر طیبه؛ سپاه صحابه ،جیش السلام و تند روان دیگر  عناصر افراطی ضد شیعه چون طالبان را تا دندان مسلح ساخته به کشمیر و افغانستان جهت بی ثباتی این دو کشور گسیل میدارد؛ آنها قابلیت جنگ منظم را در خود ندیده با استفاده از این تروریست ها دو کشور همسایه خود یعنی افغانستان و هندوستان را به مبارزه طلبیده و جنگ نیابتی را در این دو کشور جهت تضعیف انها بیش میبرد؛ هند باسلاح اتومی و نفوس بیش از یک ملیارد دوصد ملیون  خود دژ تسخیر ناپذیر برای دشمن اش پاکستان است؛ ولی افغانستان "جولانگاه عنکبوتان"پنجابی پاکستانی بوده در عرصه های گوناگون کشور ما را میدان تاخت و تاز عناصر طرفدار خود مبدل ساخته است.                                                                   
در دو دههء اخیر پاکستان با تربیه گروه جدید به نام طالبان افغانستان را درگیر جنگ داخلی ساخته با بکار گیری سیاست مزویرانه با خدعه و نیرنگ صدمات جبران نا پذیر به افغانستان وارد نمود، واخرالامر ضعف طالبان وعدم کارآئی این گروه پاکستان را واداشته است تا با تعویض این گروه با گرو های تازه نفس دیگر؛با پلان های شوم  زمینه چینی نموده؛ تا با تشدید بحران  کشور مارا بیشتر به گرداب خون غوطه ور سازد؛تبلغیات در
 دربارهء داعش وبکار گیری اسم با مسمی دولت اسلامی خود نمایانگر توطیه بزرگ است ؛در حقیقت افغانستان  حلقه ء ضعیف است  برای پیشبرد سیاست های غرض الود پاکستان؛موقعیت جیوپولوتیکی افغانستان در منطقه وجود دولت های ضعیف در کابل پاکستان را تحریک مینماید هرانچه که خواسته است انجام دهد؛ بدبختانه موجودیت قوای ناتو در افغانستان نیز نتوانست جلو تعرض آزمندانه پاکستان را سد نماید. همسوی سیاست های پاکستان و ناتو در خصوص نفوذ در آسیای مرکزی برای انها منافع مشترک را   بوجود آورده   وغرب هم به این  تلاش ها کاملا مهر تائید گذاشته  جهت تضعیف روسیه از این پالیسی  حمایت بیدریغ مینماید ؛اوضاع در اوکراین وسیاست ها سرسختانه کرملین غرب را تحریک و تخریش خواهد نمود؛تا با بی ثبات ساختن آسیای مرکزی روس ها را تحت فشار بیشتر قرار دهند؛ وروس ها ناگزیر گردند اوکراین را به غرب و ناتو بیسپارند؛ مگر یک بار دیگر افغانستان چون قرن گذشته میدان رقابت روس ها و امریکایها  غرب گردیده وافغانستان قربانی سیاست های منطقه ای و جهانی نیرو های درگیر در صحنه بین المللی خواهد شد؟. دراین صورت افغانستان همان عمق ستراتژیک پاکستان گردیده استقلال تمامیت ارضی وهویت تاریخی اش نابود میشود ؛در این صورت افغانستان غلامی پنجاب را پزیرفته و به صوبه پنجم آنکشور مبدل میگردد؛در واقیعت پاکستان عوض بنگال غربی (بنگلادیش) افغانستان را بدست خواهد آورد؛با پیدایش این عمق ستراتژیک برای پاکستان امنیت  ملی  هندوستان به مخاطره جدی روبرو گشته جنوب آسیارا بحران خطرناک فرا خواهدگرفت.

عبدالحی "نزهت"