آرشیف

2015-1-29

احمد علی خواب بین

بحث داغ هـــریـــرود و مرغــــاب رود

شبی درخواب بحث داغ دو دریای خروشان وپرآب هریرود ومرغاب رود مد نظرم آمد. این دو دریا با هم درگیر مناقشه بودند . جریان این مباحثه ازینقرار بود:
هریرود رو به مرغاب رود کرده گفت : آیا میدانی که مرا خداوند بخاطر چه اینقدر حجیم، پرآب وخروشان ساخته است؟ مرغاب رود گفت که ثمری نداری اگر ترا شاخه شاخه کرده روی مزارع راه داده میتوانستند، گاهی چنین نمی بودی ازهمین خاطر حجم زیاد وغرش وجوش فراوان داری. هریرود بقهر شده گفت نخیر! اینطور نیست بلکه خداوند مرا بخاطر این اینقدر بزرگ وتوانا ساخته است تادلیلی باشد که قاضی های سواحلم به اندازۀ من صاحب معاش گردند وهمینقدرثروتمند باشند چون آنان روی اراضی ومحصولات حاصله ازمن احکام شریعت را بالای مردم تطبیق میکنند. ساحاتی را که من زیر پوشش دارم آنقدر ثروت آفرینند که حد ومرزی را نمیتوان قایل شد بناء جا دارد تا قاضی های مقتدر وقویا ثروتمندی را سراغ داشته باشم وبه ایشان افهام نمایم که بقدر من از معاش ودارائی بهره مند باشند.زمین های بی اندازه حاصلخیز وگنجینه ساز، کوه ها ودامنه های نهایت پر علف ومشجر ، دره های مست وشاداب ، پرنده گان نوابخش وآواز آفرین وحیوانات وحش چست و بی مانند این خطه ایجاب میکند تا صاحبان قضاوت توانا وثروت مند داشته باشد که نمونۀ همچو ثروتی من تمثیل شده ام.
مرغاب رود درجواب گفت که اگر تحلیل ودیدگاه تو درست باشد پس خداوند توانا مرا بابزرگی بمراتب بیشتر ازتو ازاین خاطر آفریده است تا نمونه یی باشم به قاضی صاحبان که به اندازۀ بزرگی من رشوه ستانی کنند. من ممثل این امرم تا به قضات محترم بفهمانم که ثروت هریرود می طلبد تا بقدر بزرگی من قاضی هایش رشوت بگیرند واین ثروت راازآن خود سازند. چون رشوت باآنکه درظاهر بد معلوم میشود که ازروآوردن همگان جلوگیری شود ولی درباطن عمل بجا، پسندیده وعزت بخش میباشد. همین رشوت است که بزرگی وکوچکی را تشخیص میدهد. رشوه گیر شخصیت بزرگ وصاحب اقتدار میباشد. آنانیکه رشوه گرفته نمیتوانند بسیار حقیر وزبون هستند. ای هریرود! باورکن که اگر قاضیان بلند منزلت سرزمین هریرود رشوه نستانند ، بقدر دوتایی پشه ارزش نخواهند داشت.
دریای مرغاب افزود: هریرود! اگر تمام ترا حتی به یک قاضی بدهند بازهم توانمندی اینرا نداری که قاضی را سیر بسازی وطفلش را از سوء تغذی نجات بدهی. بلکه این منم که اگر کسی بمن رغبت نماید باگذشت نه چندان زیاد خودش را قوی هیکل، پرانرژی، شکم بزرگ ، مست وشهوانی ساخته از دیگران ممتازش میگردانم. خانواده واولادش را قوی هیکل وتنومند وتیز هوش میسازم. ایشان را مفتخر با تعمیرهای بلند منزل، موترهای مودل جدید، غذاهای دوراز تصور وتفریح گاه های بی نظیر میگردانم. دسترسی به خانۀ کعبه، چکر درلوکس ترین هوتل های دوبی ، سیاهت درپیشرفته ترین کشورهای دنیا وتصاحب نازنین وزیباترین دختر وزنهای دنیا تنها از طریق من میسر میباشد وبس. اگر باورنداری به ماهی های که دربین من زندگی میکنند، نظر بینداز وببین که چقدر قوی و چاق اند. به اندازه ایکه خوردترین ایشان از 5 کیلو کم نیستند اما ماهیانی که درتو زندگی دارند، بزرگترین آنها از 2 کیلو بیشتر وزن ندارند.
هریرود درجواب گفت که ای لودۀ نافهم! ندانسته از چیزی حرف میزنی که دردین اسلام جایگاه وحیثیتی ندارد ومنفور هر فرد مسلمان میباشد. وی علاوه نمود: رشوه دردین اسلام بدترین خصلت وعملکرداست وخداوند وپیغمبرش این عمل را بایک جملۀ کوتاه وموجزچنین بیان کرده اند: لعنت الله علی الراشی والمرتشی وتمشی بینهما( لعنت خداوند بررشوه گیر ورشوه ده ودلال بین این دو). رشوت گیری درشان اسلام نیست وخداوند درکلام پاکش بارها تذکر داده است که آیات قرآن آنقدر ازبزرگی برخوردارندکه همه کاینات ارزش حتی یک آیت آنرا ندارند چنانچه بارها آمده است که آیات قرآن را به اندک چیزها نفروشید یعنی اگر دربدل آیت قرآن هرقدر ثروت مطالبه کنید( فیصله به نفع کسی که به قاضی پول میدهد) بازهم ناچیز است وارزش آنرا به هیچ پائین می آورد( ولاتشترو بآیاتی ثمنا قلیلا.)
مرغاب رود به سخن آغاز نموده گفت که این حرف ها بخاطر این تذکر یافته اند تا سبب فریب انسانهای ساده وخوش باور گردیده دسترسی ورقابت همگانی رادربدست آوردن رشوت کم وکوتاه سازند چون این حق مختص به قاضیان و رهروان ادیان میباشد نه برای دیگران. اهل خرد ودانش وباالاخص دانشمندان یهود دراین باره بی اندازه میفهمند وآگهی دارند. اگر رشوه ستانی از جایگاه بلندی برخوردار نمی بود، فرق بین قاضی، کاهن وراهب ، ستمگر ، بدکار وفاسق هیچ وجود نمی داشت. بهمین سبب دانشمندان یهود بجایی رسیده اند که تمام دنیا را از طریق همین رشوت ونذر وسورسات وخیرات وصدقه نان میدهند وکمک میرسانند. 
ازسوی دیگر بنیانگزاران اسلام با منع رشوت هیچ فایدۀ نکردند بهمین خاطر پیروان ایشان ازنادارترین مردمان روی زمین بوده ازاین نگاه در باطن از پیاده کردن وصایای اسلام متنفر وبهیچ وجه علاقمند تطبیق احکام اسلام نمیباشند ولی درظاهر ازشرم مردم نعرۀ اسلام خواهی سر میدهند تا چهرۀ خودراعوض کرده حق بجانب بنمایانند.اگر چنین مکاریها نمیکردند، امروز جایی برای ظلم ، استفاده جویی، رشوه گیری، حق تلفی ، جور، تعدی وتجاوز بحق دیگران نمی بود. اگر اینان به اخلاص اسلام را پذیرفته واحکامش را اجرا میکردند، امروز کشور نام نهاد اسلامی افغانستان درفساد مقام اول را درجهان ازآن خود نمیکرد و99.99 فیصد مردمش بفقر وقحطی مواجه نمی بودند. اگر اسلام پیروان راستین دراین کشور میداشت، چشم طمع بهیچ کس نمی دوخت ودرسرزمین خود ناظر صدها نفر تریاکی ازخدابیزار دربین چتلی های زیر پل ها و دوطرف دریای کابل ودیگر شهرها نمی بود و ده ها وصدها انسان به تار ظلم وبیداد سر بریده نمی شدند. اگر اسلام دردرون این مردم جای میداشت، روزانه ده ها انسان عاجز وناتوان کشته ونابود نمی شدند. اگر اسلام انتخاب درونی این مردم می بود، ده ها زن ودختر فدای هوس رانی ها و عیش پسندی های ستمگران نمی بودند.
گپ های این هردو بسرعت درتمام افغانستان انتشار یافت ودریاهای دیگر این کشور مثل ارغنداب وهلمند، کابل وکنر، کوکچه وآموخودرا بموقعیت های هریرود ومرغاب رود قرارداده بنای بحث وجدل را گذاشتند وبزرگتران خودرا ممثل رشوت گیری زیاد قلم داد نمودند و به قاضی های مربوطات خود گوش زد کردند تا به قدر کلانی آنها رشوت بگیرند. این خبرهارا رسانه ها بهمه دنیا پخش نمودند تااینکه خبر بگوش دو بحر بیکران جهان : اقیانوس اطلس وبحرالکاهل رسید.
بحر اطلس گفت که سرمایۀ تمام دنیا از وجود من بدست آمده است، کشتی رانی درمن ، ماهیگری، دانه های قیمتی واستخراج نفت وامثال اینها جایگاه مرا درصدر دیگران قرارداده است. بحر الکاهل سر بلند کرده برایش گفت که اینقدر لاف بیهوده مزن. من را ببین که بااین همه آرام بودن، قاضی هارا به اشاره میفهمانم که باآرامی تمام ثروت ترا بطور رشوت از چنگال دیگران غصب وازآن خودسازند که این همه سرمایه شایستۀ آنان است نه بادیگران. بحرالکاهل اینرا نیز علاوه نمود که رشوت گرفتن بقدر بزرگی او به قاضی های افغانستان زیب دارد نه به قاضی های دیگر کشورها زیرا اینها بودند که اسلام، قرآن وخدارا به آخرین حد ممکنه بی ارزش ساختندواحکام آنهارا به بی باوری رهنمون شدند. شنونده یی پرسید که چطور ؟! او این بیت را درجواب به خوانش آورد : چو قاضی رشوه خور باشد کجا یابی مسلمانی؟ چو ابله حکم ران گردد عدالت ازکیها خواهی؟ واین بمانند این مصرع میباشد که شاعری گفته است: چو کفر ازکعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی؟
سخنان مرغاب رود بمن بسیار تاثیر انداخت وباخود گفتم که واقعیت دراین است که تبلیغات پوچ وعاری ازعمل یک نوع رقابت درثروت اندوزی میباشد. قاضی ها ودیگر رشوه خوران دراین کار خویش ملامت نیستند. آنان حق دارند تا رشوت بگیرند وخودرا متمول سازند بخاطری که رشوت اعطای خوبی برای بزرگانی همچون قاضی صاحبان ودیگر عالی مرتبان میباشد. واقعا که بزرگی دروجود رشوه ستانی تجلی خودرا می یابد وگاوچران که از عهدۀ این کار نیست، حقیر ترین شخص درافغانستان مسلمان دانسته میشود.
پس بیائید همگی درسایۀ پرفیض رشوت پناهنده شویم تا خود ما چاق ، فربه وبا شهوت واولادما تنومند ، قوی هیکل وباهمت باشند. درفرجام هریرود باشنیدن این سخنان ، از ثروت آفرینی خود پشیمان وازراستگویی مرغاب رود سخت به شگفت آمد. خواستم تا با مرغاب رود داخل گفتگو شوم که ناگهان از خواب بیدار شدم.
اکنون بگفتۀ کاهن اعظم مصر درزمان حضرت یوسف ، نمیدانم که این ازجمله خواب های آشفته وبی تعبیر میباشد ویا تعبیری دارد. چون بسیاری کسان برای خوابها تعبیر ی دارند وابن سیرین یکی ازجمله علمایی میباشد که بهر خواب تعبیری قایل است درحالیکه بسیاری از روشنفکران خصوصا ساینس دانان به این باوراند که خواب جز انعکاس دیدن جریانات روز درمغز ، چیز دیگری نمی باشد. 
ایکاش! تعبیر این خواب به سود بی پایان قاضی های ما باشد وآنان را به سرمایه داران رقیب به یهود مبدل گرداند تا بکمک ثروت ایشان ما مردم افغانستان توفیق حاصل کنیم که به امریکا وانگلیس حمله ورشده آنچه را که ازما بغارت برده اند، دوباره تصاحب شویم. 
اما خدا میداند! چی !! شکم قاضی چنان شکمی نیست که از سیری باشد وازاو چیزی اضافه باقی بماند.

ختم
احمد علی خواب بین
دلو 1392 برابر با فبروری 2014، چغچران