آرشیف

2014-12-26

انجنیرتاج محمد زلال

بجواب آقای غلام رسول مبین

 

آقای رسول مبین: سلام های گرم ودوستانۀ من را پذیرا شوید.
خوشحالم درین روز ها نقل سر سبد وبسایت جام غور گردیدۀ ، روی موضوعات گونا گون اظهار عقیده می نمائی،این در حقیقت نوعی از احسا سات درونی جوانانی بسیار باعزت غور است که به نحوی خودرا در بستر جامعۀ نوپای افغانستان از جمله غور، که بطرف دیموکراتیزه شدن می رود.دخیل دانسته،حق دارند تا با ناملایمات،سیاسی،اجتماعی واقتصادی عکس العمل طبعی خودرا نشان داده رفع مسئولیت نما یند.
عنوان بسیار جالب «کم عمر ترین پلچک در غور کشف شد»واقعاً مرا طرف خود جلب کرد! که با ید سر تا پا آنرا بخوانم و خواندم، به این شکی نیست که ادارۀ انکشاف دهات بحیث مرجع هم آهنگ کنندۀ تمام فعالیت های برنامه های مر بوط مقام محترم وزارت احیاوانکشاف دهات در سطح ولایت غورمسئولیت دارد.
آقای مبین: قبل ازینکه به اصل موضوع بروم می خواهم شما رابه طرز فعالیت برنامه همبستگی ملی،دفاتر همکاروریا ست احیا وانکشاف دهات آشنا بسازم که شما فکرمی کنم به آن خیلی خوب آشنائی ندارید،در غیر آن روح مطلب راکه نوشتۀ اید با ید رنگ دگری میداشت.
آقای مبین: در این برنامه یعنی همبستگی ملی و سایر برنامه های این اداره فقط نقش اصلی رادرقرارداد ها و تطبیق پروژه ها شورا دارد.
دفاتر همکار ما نند افغان اید، وسایرین مسئول ایجاد شوراهادر مرکزولایت وولسوالی ها میباشند،ایجاد شوراها از آغاز روز کاری
شامل فعالیت های ذیل می شود:
(آگاهی دهی برای شوراها ،انتخابات برای شوراها،آماده نمودن پلان کاری شوراها،پیشنهاد پروژه های مورد نظروبعداً تطبیق پروژهای منظور شده)این مدت حد اقل شش ماه را در برمی گرد،بدین معنیکه درین مدت شوراها تما ماً مسئولیت های خودرادرتطبیق باکیفیت پروژه طبق طرح ونقشه قبلاً سنجیده شده درک می نمایند وباید عمل نمایند،روی دلایل فوق فهمیده می شود که صاحب اصلی پروژه شورا است نه کسی دگر این رامی گویند «مشارکت مردمی»
مبین جان عزیز:غرض پی بردن به جزئیات بیشتر پروسۀ کاری شوراشما می توانید ازپدر بزرگوارتان که سالهاست رئیس شورای انکشافی قریه تان است معلومات بیشتر رادر نشست های خوانواده گی خود بدست آورید(در صورتیکه جرئت گفتگوی «پدری-فرزندی»راباایشان داشته باشی)
شما آقای مبین: در سطر پنجم نبیشتۀ خود تذکر داده اید،(توسط برنامۀ همبستگی ملی بخاطر رفع نیازمندی های شان وتسهیل نمودن عبورومرور اهالی قریه برایشان یک پلچک پخته مد نظر گرفته شد وبه عقد قرار داد اشخاص یا کدام شرکت خصوصی درآمد)
نه آقای مبین ،طوریکه قبلاً یاد آور شدم صرف شورا طرفی قرارداد وتطبیق کنندۀ پروژه بوده نه کدام اشخاص ویا شرکت خصوصی.
آقای مبین درجای دگر از یاد داشت خود تذکر داده:( ولی از بعضی انجینیرصاحب ها شنیدم که می گفتند،سمینت خطاب به انجینیران یا مهند سان کرده وگفت اگر برای من تا چهل روز آب بدهید،من هم برای شم تا چهل سال عمر میدهم)درین جا کمی …….شده سمینت برای خودبعد از آب دادن چهل روزه می تواند چهل سال عمر بدهد(نه برای دگران) که ما انسان ها با وسایل سبک وسنگین از بالای آن عبور ومرور کنیم.
استاذ فرزانۀ ما به یقین گلی سر سبد غوری ها هستند(محترم استاد فضل الحق« فضل») وهم احساس پاک شان در مورد (کودک نوزاد البته به تعبیر خود شان)نزد من بسیار قابل قدر است فقط به این تفاوت که استاذ محترم پدر ومادر اصلی این کودک رادقیقاً مو شگافی نکردند که در شعر های نازنین خود این کار را می کنند،من به استاذ بزرگوار می گویم که پدرو مادر اصلی این کودک نوزاد شورای قریه دهن کندیوال است،پروژه با آنها قراداد شده تطبیق کننده پروژه اعضای شورا بودند.
همبستگی ملی وریا ست احیا وانکشاف دهات فقط از اقارب نزدیک پروژه می توانند باشند، که طرفی دعایۀ بد استاذ خود قرار گرفتند،ضرب المثل عامیانه است که می گویند ،«دایۀ مهربان تر از مادر پیدا نمی شود»درین پروژه نه سمینت تاریخ آن تیر شده بود ،نه نه وقت سرمای زمستان بوده ونه هم ترکیب سمینت ما نند تعمیر ولسوالی محترم دولینه (یکی بر دوازده )بوده،نقطۀ بجا ودقیق که آقای مبین خود یاد آور شده اند ، سمینت به انجینیران گفته بود ه ، ای کاش سمینت برای شورای قرار داد کننده هم آن حرف اهمیت آب دادن را می گفت وما هم علم غیب نداشتیم که شورادر مقابل آب دادن به این نوزاد چنین جفای را مرتکیب می شود.هم وطن عزیز آب دادن پروژه ها ی سا ختمانی شوراها وظیفۀ ریاست احیا وانکشاف دهات و همبستگی ملی نیست فکر می کنم شما هم بامن موافق باشید.
آقای موبین: حال باید به جزئیات موضوع،که کی ها مسئولیت این همه بی تفاوتی رادرساخت این پلچک کم عمر کشف شدۀ شما در ولایت غور داشته اند پی برده باشی.

اگر من جای شما می بودم:
در یک نماز عصر که بطرف کندیوال می رفتم،با دعوت کردن رئیس انکشاف، افغان اید،همبستگی ملی وشورای محل بالای پلچک کشف شده توقف نموده دوعایه تان رادر حضور همه با صدای بلند قرائت می کردم تا هرکس به اندازۀ مسئولیت خود خجالت می کشید.
دوستا ن عزیز ضمن تشکری صاد یقانه از همه بزرگان ودوستانیکه نقاط کم کاری وبعضاً سهلنگاری های این اداره رابا دفاترهمکارم برملا میسازند ودوستانه ما رامتوجۀ اجراآت وکار کردهای بعدی مان می کنند.
ای کاش در پهلوی این چند نقطۀ ضعف ،حد اقل از دست آورد های بسیار افتخار آمیز ما شامل هزاران پروژۀ موفق که امروز درتمام قریه های ولایت غور به چشم وسر دیده می شود، مانند( صد ها کیلومتر سرک ها ی درجه 3موتر رو،ده ها پل موتر رو کانکریتی،ده هاپروژۀ برق های کوچک 24ساعته،هزارها متر دیوار ها ی استنادی،ده ها سربند کوچک آبیاری زراعتیو ده ها شبکهۀ آبرسانی…….و غیره وغیره پروژه های خورد وکوچک،یک تشکری ساده هم می کردند.
نمونه های عکس از چند پروژه که موفقا نه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده خدمت خواننده های عزیز تقدیم می گردد.

انجنیرتاج محمد زلال

 رئیس احیاوانکشاف دهات

 

ذخیره برق آبی کوچک ازبرنامه ملی رشد توسعه منطقوی وزارت احیاوانکشاف دهات درقریه نوحه سرجنگل ولسوالی لعل

ذخیره برق آبی کوچک ازبرنامه ملی رشد توسعه منطقوی وزارت احیاوانکشاف دهات درقریه نوحه سرجنگل ولسوالی لعل

 

حفاری چاه آب آشامیدنی صحی درقریه آقابای مربوط مرکز ازبرنامه ملی آبرسانی

حفاری چاه آب آشامیدنی صحی درقریه آقابای مربوط مرکز ازبرنامه ملی آبرسانی

 

پل 31 متره قریه روغن قل-لعل وسرجنگل (1)

پل 31 متره قریه روغن قل-لعل وسرجنگل (1)

 

پروژه کانال وبندآبگردان درمربوطات قریه شیخ آباد دولینه ازبرنامه همبستګی ملی(7)

پروژه کانال وبندآبگردان درمربوطات قریه شیخ آباد دولینه ازبرنامه همبستګی ملی(7)

 

اعمارمکتب هشت صنفی درقریه دهن غلامک ولسو الی لعل وسرجنگل ازبرنامه ملی رشد توسعه منطقوی

اعمارمکتب هشت صنفی درقریه دهن غلامک ولسو الی لعل وسرجنگل ازبرنامه ملی رشد توسعه منطقوی

 

اعمارکلنیک صحی درقریه سفید آب ولسوالی لعل وسرجنگل ا زبرنامه ملی رشد توسعه منطقوی

اعمارکلنیک صحی درقریه سفید آب ولسوالی لعل وسرجنگل ا زبرنامه ملی رشد توسعه منطقوی

 

اعمارسرک ازمرکز الی شنیه ولسوالی دولت یار ازبرنامه ملی راه سازی روستائ وزارت احیاوانکشاف دهات

اعمارسرک ازمرکز الی شنیه ولسوالی دولت یار ازبرنامه ملی راه سازی روستائ وزارت احیاوانکشاف دهات

 

اعمارذخیره آب زراعتی درولسوالی تیوره ازبرنامه همبستگی ملی

اعمارذخیره آب زراعتی درولسوالی تیوره ازبرنامه همبستگی ملی

 

اعماردیواراستنادی درقریه دهن سیاچشمه ولسولی لعل ازبرنامه ملی رشد توسعه منطقوی ا(2)

اعماردیواراستنادی درقریه دهن سیاچشمه ولسولی لعل ازبرنامه ملی رشد توسعه منطقوی ا(2)

 

اعمارپلچک درمسیر سرک منارجام ازبرنامه ملی رشدتوسعه منطقوی

اعمارپلچک درمسیر سرک منارجام ازبرنامه ملی رشدتوسعه منطقوی

 

اعمارپل موتررو درقریه خم شور ولسوالی لعل وسرجنگل ازبرنامه ملی راه سازی روستای وزا

اعمارپل موتررو درقریه خم شور ولسوالی لعل وسرجنگل ازبرنامه ملی راه سازی روستای وزا

 

اعماربند آبگردان دره شیخا ازبرنامه ملی رشد توسعه منطقوی وزارت احیاوانکشاف دهات

اعماربند آبگردان دره شیخا ازبرنامه ملی رشد توسعه منطقوی وزارت احیاوانکشاف دهات

 

عماردیوارمحافظوی چشمه آب آشامیدنی وزراعتی درقریه زرنی ولسوالی تیوره ازبرنامه همبستګی ملی (1)

عماردیوارمحافظوی چشمه آب آشامیدنی وزراعتی درقریه زرنی ولسوالی تیوره ازبرنامه همبستګی ملی (1)