آرشیف

2015-4-7

احمد محمود امپراطور

بجهـــان نـــامِ ســـــروری داریم‏

بجهـــان نـــامِ ســـــروری داریم
عطـــر گل هـــــای عنبری داریم

شهـــد میگیرد هر که از لب مان
گل ستـــــــان از دُر ِ، دری داریم

معــــدن عزتیــــــم و کان غــرور
گوهـــــر ناب و جوهــــری داریم

نیستیـــم زار و مستند و ضعیف
زور بــــــــــــــازو، دلاوری داریم

روز بــــد آیـــدی ســــر هر کس
مـــــا جوانیــــــم یـــاوری داریم

مشکل ما به هــر کجا این است
از همــــــه پیــــش داوری داریم

با همه فهـــم و دانش و فرهنگ
اصـــــل قانـــــــون بربـری داریم

سیلی بر روی دشمنـان زده ایم
نا بجـــــا فــــکری دلبــری داریم

چشم مان روشن وخطا بین است
کمـــی از گوش خود کـری داریم

آتش قــدرت است در ســـر مان
هـــر یکی شوق رهبـــری داریم

ز هــــر طرف میزنند بما خنــجر
بیـــن خون ما شنــــاوری داریم

دو کیـــلو خاک میـخوریم هر روز
خصــــم را ذره پــــــروری داریم

فرق در مذهب و لسـان و نـــژاد
نبُــــوَد مـــا برابـــــــــری داریم

پــای وازیـــــم در اتـــــاق عمل
در شفاخــــانه بستـــری داریم

است هــــر روز ماتـــــــم ملی
بسکه غصــــه سراسری داریم

لاف مان کشتــــه مردم دنیــــا
خودمــــان جنگ زرگـــری داریم

آخونــد سفله دین فروشی کرد
ما به تن جامــــه ای زری داریم

با تمـــــامی درایت و افـــــــکار
اندکــــی زود بــــــــاوری داریم

گرچه صـــد پــاره شد محبت ما
بــــاز باهـــــــم بــــرادری داریم

محمود از این شکایت هـــا بگذر
حـــال و احـــوال بهتـــری داریم

————————
دوشنبه 17 حمل ( فروریدن ) 1394 هجری خورشیدی
که برابر می شود به 06 اپریل 2015 میلادی
ســــــــــــرودم
احمد محمود امپراطور
کابل/افغانستان