آرشیف

2014-12-22

دوکتور نصیر ندا

بت بامیان

بود باقـــی از همـــــان دوران هـــــا                  دسـت نشــــان مــردمــــان آریــا

شـــاهـــدان عهـــد هـــــای باستـــان                  بـود گــویـا بت هــای بــــامیـــــان

بــر بقـــائی خــویـش میـــداد ند دوام                  ایستاده در ره هـــر خاص وعـام

بستــه بـودند لب مـــگــر راز نهـــان                 بهـــر ارباب هنـــر کـــردی بیـان

جزء زنفعش کی بوده بر مـــا ضرر                  دادی مــــــارا افـتخــــار بیـشتـــر

کـردی سیا هــان ز هــر کنج جهـان                   ســـیر ســوی میـهن مـا هر زمان

کی بمـــا گفتند که مــا بودیـــم خــدا                   یــا بخــوانیــد آن درود وآن ثنــــا

خود بــودنــد گـــرم وسرد روزگـار                  هرچه میکرد این طبیعت غول وار

سـمبــلی بـودند بمـــا در قــرن هــا                   چـــون ســتــاره در میـــان آسـیـــا

نــاگهـــان در خــواب دیدند دیـوهـا                   تــا بــه طــرز دیــگری دارند جفـا

بــاری دیـــگر حقــۀ کــردن بــه پا                   تــا زنند آتـش میــــراث پـــر بهـــا

بــار دیگر شـــد بلنــد دست جفــــا                   کــرد ویــران آن غنـائی مــلک را

باری دیــگر کرد لرزان این جهان                   در لجـــاجـت آن رژیـــم ابــلهــــان

گشت حیران این جهان در کــار او                  زیــر نـــــام آن خــــــدا پـنــــدار او

لطمــه زد بر قلب تــاریخ جهـــان                   کـــرد ویـــران آن نشـــان آریـــــان

دفـن کردند تاریخ وفـرهنگ مــا                    آنچــــه بــوده در بســـاط قـــرن ها

جرمنی