آرشیف

2014-12-27

mhadad

ببخـشـید

هرآنچیزیکه من خوردم ببخشید
وآن چیزی که من بردم ببخشید

نمیگویم عدالت پیشه بودم
اگر اندک خطا کردم ببخشید

اگر چندی سزاوارِ جزایم
بپاس صورتِ زردم ببخشید

چنان غرق فساد بودم کنون من
بخود نفرین کنم هردم، ببخشید

اگر دردی به جان میهن ماست
من ام باعث آن دردم ،ببخشید

غمِ قدرت مرا دیوانه کردست
زاین غم ها اگرمردم ، ببخشید

مسعود حداد
25سپتامبر 2014