آرشیف

2021-12-20

لطیف آزاد

با پشتون نمی‌توان سیاست کرد. (طاهر‌بدخشی.)

تعداد از سیاست‌مداران پشتون‌یکه میخواهند حاکمیت قومی باشد و میخواهند آدرس‌قوم‌پشتون را به‌گروگان بگیرند و پشتون را مصادره‌قومی بنام خود بکنند؛ نمی‌توان سیاست کرد. چرا نمی‌توان سیاست کرد؟

برای‌اینکه‌این‌ها دیگران را نمی‌خواهند و حاکیمت‌ملی را قبول ندارند. اینکه‌بعد ‌از ‌بیست‌و‌چند‌سال اشرف‌غنی می‌گوید: یا به‌زور خارجی‌ها و یا هم به‌زور قوم‌پشتون، شما را از افغانستان بیرون خواهیم نمود. و این لحاظ باعث شد که افغانستان دچار بن‌سط‌سیاسی شود و اشرف‌غنی در آن زمان ترجیح داد که حکومت را به طالبان زیرا که‌مطلق به قوم‌پشتون هست، انتقال بدهد و جلو حاکمیت‌ملی را بگیرد که‌در نتیجه‌باعث ایجاد ستم‌ملی میشود. اگر حاکمیت‌ملی بر اساس همه‌ی‌اقوام شکل نگیرد، ما دچار ستم‌میلی خواهیم شد. ستم‌ملی یعنی‌اینکه‌هزاره‌ها از حقوق‌سیاسی خود محروم شوند و به‌این ترتیب تاجیک‌ها، ازبیک‌ها، و همین طور اقوام دیگر و قوم‌پشتون نیز محروم خواهند شد. امروز شما ببینید که زنان‌افغانستان دچار ستم‌ملی شده اند، چه‌این زنان پشتون باشند، چه‌تاجیک، چه‌هزاره و چه ازبیک و چه‌هم سایر‌اقوام که از ابتدا‌ترین حقوق‌سیاسی و اجتماعی‌و‌فرهنگی‌شان که‌آموزش باشد و حضور در حکومت و چوکی‌های دولت، حضور در پارلمان و حضور در سایر‌عرصه‌های‌اجتماعی، محروم شده‌اند. گروهی‌به‌اسم طالب میآید و بر جغرافیای‌هزاره تعرض‌و‌تجاوز میکند و همینطور بر جغرافیای‌تاجیک و ازبیک، که‌در واقع خودشان را حامی‌اسلام و مذهب‌حنفی نشان داده ولی هدف قومی‌داشته و روپوش اسلامی به خود زده‌اند. مگر بر پنجشیر تجاوز نکردند و مردم را بی‌خانمان و به کوچ‌های اجباری وادارشان ننمودند؟ و به همین‌طور دایکندی را. زن‌های‌پشتون که از ابتدا در ستم‌ملی قرار داشتند‌وهستند و به‌این‌ ترتیب مردم شان. چون ازین‌ها برای‌((تروریست)) شستشوی‌مغزی‌شده و خدمات‌بشری برایشان فراهم نمیشود.