X

آرشیف

با شما هستم وبا من باشید
سپتامبر 8, 2016

sghorwal

دوستان محترم ، هموطنان گرامی ، خواهران وبردارا ن عزیز. نوشته ناچیزیکه بدست نشرسپردم امکان دارد توام با کمبودی ها وکاستی ها ازلحاظ ادبی ، فرهنگی وحقوقی بوده باشد. ولی بیانگراحساسات ، عشق وعلاقه من نسبت وطنم ومردم غور به ویژه شخصیتهای ملی ، فرهنگی ،سیاسی ونظامی این خطه باستانی میباشد. تکرار مینمایم  امکان دارد بسیاری از داشته های مادی ومعنوی هست که نتوانسم آنرا بطور مکمل انعکاس دهم ازهمه شما به ویژه اززنان رنجدیده ولایت غورمعذرت میخواهم که بادرنظرداشت عدم آگاهی ویا کدام مشکل دیگری قادر به  یاد آوری ازنام ایشان نشدم . لذا با ارائه نظریات نیک وسازنده تان که بدون شک میتواند من را کمک وتکمیل نمائید با کمال مسرت وخوشی خواهم پذیرفت ممنون ومشکور خواهم بود  

با شما هستم وبامن باشید

دوست دارم نام ونشان ازتاریخ وتمدن کهن غور      

نویسم ازشان وشوکت مندیش این مام میهن غور

درمیان گتی غوریها وسوریها نام معروف دارند     

درقدامت ازارائه شعرعرفان  زبان مشهوردارند

بتاریخ کهن فیروزکوه نام ونشان شنسب بلند است        

فصاحت کلام مهنس سراج غوری نصب دلپسنداست

مردان،درتاریخ  کهن غیاث الدین وشهاب الدین نام داشت     

 جانشین شان چون علاوالدین محمدحسین بن سام داشت

قلمرو شان چون بخارا،اصفاهان وتاج محل جای شان بود  [m1]    

جهید وجاهد شاعر،عارف وسالک همه همرای شان بود

بساختند مساجد ومدارس عالی درقلمروحاکمیت خود     

 بنای منارجام ازمیان بنا ها ی تاریخ برای هویت خود

 درمیان این همه داشته ها ی ازجنبش عصرنوین بدانید   

 نوشته های ازمردان حماسه وشهیر این سرزمین بدانید

 نویسم بخط نستعلیق نام ونشان هرفرد  نامدارش    

 نگهدارم حرمت واحترام همه فرزندان قهرمانش

درتاریخ  وفرهنگ غورنام «فگار»و«مشعل» زنده است  

دروکالت نام «فخرالدین» و«تاج ملوک »اول زنده است

 
درمیان دولت ورعیت محمد افضل ونادم کارسازبود
درکتابت محمد عمروعبدالهادی خلاق وچاره سازبود
نمادی وحدت ازاشعار›«داعی »و«غلام حیدر»بخوانید   
لذت شعرعصرنوین از«دهزاد»و «یگانه »محترم بخوانید
درسیاست « سعیدی »ٍو«اعلم »خوش نویس نکته دان اند    
 آغازگرعلم  تکنالوژی محاصرنام «ظفروکارزاد »اند
فضل الحق « فضل » شاعرشرین زبان وخوش کلام        
خیرالاحد غوری تازه نویس،دارای قوه نطق وساده کلام
درساینس  ریاضی «گل محمد» و«ساغری »بینظیربود
 در ساعت درسی استاد« دستگیرفاسکی »دلپذیربود
درمعارف نام «شهنواز»و«علاوالدین »جاویدانه است
 درشعرعرفان طرح مولانا مستمندعارف زمانه است
درپوهنتون دکتورانور،جویا.وملکزداه نامداشت
درخوش نویسی عبدالغیاث وفگارزاده نامداشت
درمیان مردم عصرنوین دونام جای خوب دارند
ملکزداه وجنرال غوری نام ونشان مطلوب دارند
درطبابت دستان دولتی واحمدی درمان گراست
درامراض سرطانی دکتور افضلی علاجگراست
درآداره ورهبری مردم زلال خادم وپیش قدم شد  
درره انکشاف و توانمند سازی مردم سهیم ترشد

جوانه ها ْ، گلبنهای نوراس بخوانیدوجسورباشید

به پاخیزید ، درنبرد فسق وفساد همه غیورباشید

خوشم تا این دم که نخبگان بیشمارازعلم عرفان داریم
تحلیل گرْ، صاحب نظر شاعر وعارف نیکنام داریم

 درجوانی به مکتب باسلیمی وظهوری یکجاه شدیم

 درمسیرزنده گی سنگ فلاخن شده ازهم  جدا شدیم

ازالف تا ی که گفتم همه بامن دوست وعزیزاند

به غوروال بنوسید کدام نقطه نادرست وقریض اند

 


 [m1]      
X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.